เช็ค 146 บจ.หุ้นยั่งยืน THSI ปี 2564 "PTT-SCB" ติดโผ

เช็ค 146 บจ.หุ้นยั่งยืน THSI ปี 2564 "PTT-SCB" ติดโผ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 146 หุ้นยั่งยืน ติดโผดัชนี THSI ประจำปี 2564 เพิ่มขึ้นจาก 124 บริษัทในปีที่ผ่านมา สะท้อน บจ.ไทยให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ช่วยลดความเสี่ยง เสริมศักยภาพธุรกิจ แม้ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตโควิด-19

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า แม้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายท่ามกลางผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของวิกฤตโควิด-19 แต่ บจ.ไทยส่วนใหญ่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง สามารถปรับตัวรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างดี โดยเฉพาะการนำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนมาบริหารจัดการธุรกิจ มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี มีการปรับตัวและสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนชุมชนและสังคม ซึ่งในปีนี้มี บจ.ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) รวม 146 บจ.เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี 124 บจ.

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมตลาดทุนไทยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ตลาดทุนไทยเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ 'To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone' จึงสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน พร้อมส่งเสริมให้ผู้ลงทุนลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างโอกาสการได้รับผลตอบแทนในระยะยาว ทำให้ปัจจุบันผู้ลงทุนไทยมีความต้องการลงทุนในหุ้นที่มี ESG เพิ่มสูงขึ้น ณ เดือน ส.ค.2564 กองทุน ESG Fund ในประเทศไทยมีถึง 58 กองทุน สินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) รวมประมาณ 57,496 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 96% จากต้นปี ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้ภาคธุรกิจต้องเร่งพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและเปิดเผยข้อมูล ESG ให้ผู้ลงทุนรับทราบมากขึ้น”

สำหรับปี 2564 บจ.ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI แสดงให้เห็นถึงการมีแนวทางบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างชัดเจน โดยนำปัจจัย New Normal เช่น ประเด็น Digital Transformation และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เพื่อปรับตัวและตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Operational Efficiency) รวมถึงการช่วยเหลือสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทั้งลูกค้าและคู่ค้า เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน บจ.ยังมีพัฒนาการโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเปิดเผยข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI 146 บริษัท เป็น บจ.ใน SET 134 บจ. และ mai 12 บจ. ประกอบด้วย บจ.สูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมสามลำดับแรก ได้แก่ บจ.ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมากที่สุด 25 บริษัท กลุ่มบริการ 24 บริษัท และกลุ่มทรัพยากร 23 บริษัท โดย บจ.ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 12.48 ล้านล้านบาท ณ 30 ก.ย.2564 หรือคิดเป็น 66% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai

ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI คัดเลือกจาก บจ. ที่เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดทั่วไป 17 หมวด ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดตามลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมรวม 12 หมวด เช่น ความเสี่ยงจากการใช้น้ำ ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ การทำธุรกิจทางการเงินหรือประกันภัยอย่างรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมกับชุมชนและเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้เข้าถึงดิจิทัล เป็นต้น ตัวชี้วัดเหล่านี้สอดคล้องกับประเด็นที่ผู้ลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นประเด็นที่ภาคธุรกิจสามารถใช้ศักยภาพเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้

บจ. ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในแต่ละมิติ และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกดัชนี SETTHSI เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ซึ่งดัชนี SETTHSI มีการทบทวนทุกครึ่งปี

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment 2021

  • SET

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ASIAN บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

CFRESH บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

GFPT บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

HTC บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

NRF บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

OSP บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

PM บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

SNP บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

TFMAMA บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

TIPCO บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

TVO บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

TWPC บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

ZEN บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

S & J บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

SABINA บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

STGT บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

TNL บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

TOG บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจการเงิน

BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

LHFG บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

NSI บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

SAK บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

THANI บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

THREL บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

TQM บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

AH บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

BGC บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

CSC บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

IRC บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

PCSGH บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

SAT บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

SSSC บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

THIP บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

TMT บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

TPBI บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

TPCS บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)

TSC บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

TSTH บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

UAC บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

AMATAV บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)

AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)

CK บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

DRT บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

EPG บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

FPT บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

LPN บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

NVD บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

ORI บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

PPP บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

PSH บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

S บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

SC บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

SCCC บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SYNTEC บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

TOA บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

TTCL บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่มทรัพยากร

AGE บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

BAFS บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

BCPG บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

BPP บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

CKP บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

EASTW บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

SCG บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

TTW บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

WHAUP บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริการ

AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

BWG บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

JWD บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

KEX บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

M-CHAI บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

NYT บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

PR9 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

RS บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

VGI บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มเทคโนโลยี

ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

ILINK บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

INTUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

MSC บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

PT บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

SYNEX บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

THCOM บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  • mai

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

TMILL บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจการเงิน

GCAP บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

LIT บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

ADB บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

COLOR บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)

SELIC บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ARROW บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

PPS บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริการ

AKP บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

OTO บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

TVD บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

กลุ่มเทคโนโลยี

ITEL บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)