SKE ตอบรับข้อเสนอ PTT ปิดสถานีก๊าซสระบุรี พร้อมรับค่าตอบแทน 80 ล้านบาท

SKE  ตอบรับข้อเสนอ PTT ปิดสถานีก๊าซสระบุรี พร้อมรับค่าตอบแทน 80 ล้านบาท

SKE รับข้อเสนอยกเลิกสถานีก๊าซ (บ้านนา-แก่งคอย) จ.สระบุรี จาก PTT 80 ล้านบาท เหตุขาดทุนต่อเนื่อง พร้อมเตรียมนำเงินที่ได้เป็นเงินหมุนเวียน-ขยายธุรกิจ หรือการชำระคืน เงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วน

นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)  หรือSKE   แจ้งมติที่ประชุมอนุมัติการยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติโดยสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (บ้านนา-แก่งคอย) จังหวัดสระบุรี และสัญญาที่เกี่ยวข้อง ระหว่างบริษัท กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) PTT ซึ่งมี ระยะเวลาตามสัญญาเหลืออยู่ประมาณ 9 ปี1 เดือน (ครบกำหนดสัญญาวันที่ 14 ต.ค.2573)

การยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติ บริษัทตกลงรับข้อเสนอของ ปตท. ในการจ่ายค่าตอบแทนการลงทุน (AP) ตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญาเป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท (ตามมูลค่าปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2563) หากมีการจ่ายค่าตอบแทน AP ในระหว่างปี 2564 ให้ ปตท.นำค่าตอบแทน AP ที่ได้จ่ายให้กับบริษัทแล้วนั้น มาหักลบจากค่าตอบแทนตามข้อเสนอดังกล่าว

การที่บริษัทรับข้อเสนอของ ปตท.ในการยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติเนื่องจากปริมาณการอัดก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV) ของสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (บ้านนา-แก่งคอย) จังหวัด สระบุรี ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของสถานีบ้านนา-แก่งคอย ประสบผลขาดทุนเรื่อยมา ประกอบกับ บริษัทได้รับแจ้งปริมาณความต้องการก๊าซ NGV ที่สถานีบ้านนา-แก่งคอย เท่ากับ 0 ตัน ต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 1มี.ค. 2564 เป็นต้นมา

อย่างไรก็ดี เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักความระมัดระวังและเห็นว่า การยืนยันรับ ข้อเสนอยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาตินั้น เป็นรายการที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

อนึ่ง การยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการให้บริการในส่วนของ ค่าดำเนินการ (EP) ในปัจจุบัน เนื่องจาก ปตท. แจ้งปริมาณความต้องการก๊าซ NGV ที่สถานีบ้านนา-แก่งคอย เท่ากับ 0 ตัน ต่อวัน ตั้งแต่วันที่ มี.ค.2564 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ในการยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติจะทำให้บริษัทได้รับรายได้จากการให้บริการในส่วนของค่าตอบแทนการลงทุน (AP) ทั้งหมดตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญาที่คิดลดเป็น มูลค่าปัจจุบัน   โดยค่าตอบแทนที่ได้รับบริษัทคาดว่าจะนำมาเพิ่มทุนหมุนเวียนของบริษัท การขยายธุรกิจ หรือการชำระคืน เงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วน

อย่างไรก็ตาม การยกเลิกสัญญาจะทำให้บริษัทมีสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจตาม สัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติ ซึ่งบริษัทได้วางแผนการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว รวมทั้งแผนการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำโครงการบนพื้นที่ตั้งของสถานี ภายหลังการยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติโดยสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (บ้านนา-แก่งคอย) จังหวัด สระบุรี บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนอีกหนึ่งแห่งที่จังหวัดปทุมธานี

สำหรับบริษัทย่อยดำเนิน ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลที่รับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ เชิงพาณิชย์เมื่อเดือนส.ค. 2562 และบริษัทย่อยอีกแห่งที่บริษัทเข้าซื้อธุรกิจในเดือนมิ.ย. 2564 ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย และแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทน (Refuse Derived Fuel: RDF)

โดย ณ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลร้อยละ 57ธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักโดย เอกชนร้อยละ 29และธุรกิจบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย และแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทน ร้อยละ 14