GO GREEN...เมกะเทรนด์เพื่อโลกสีเขียว

สัมมนาออนไลน์ Go Green เมกะเทรนด์เพื่อโลกสีเขียว เมื่อธุรกิจต้องจับมือสิ่งแวดล้อม ภายใต้ “ธุรกิจได้ โลกได้”

Virtual Forum : GO GREEN..เมกะเทรนด์เพื่อโลกสีเขียว

ปาฐกถาพิเศษ ยุทธศาสตร์ไทย ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

GREEN MISSION : ปฏิบัติการไทย สู่สังคมโลว์คาร์บอน ลดโลกร้อน อรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด ดร.กรณ์กณิศ แสงดี ผู้อำนวยการส่วนงานนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

 

Special Talk The Race to Zero : Business Challenges and Opportunities แอนดรูว์ เบิร์น ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและแผนกพรอสเพอริตีและผู้แทนถาวรสหราชอาณาจักรประจำ UNESCAP