ก.ล.ต.-ตลท. ร่วมสร้างระบบนิเวศการเงินยั่งยืน จี้บจ.เผยข้อมูล ESG ปี 65

ก.ล.ต.-ตลท. ร่วมสร้างระบบนิเวศการเงินยั่งยืน จี้บจ.เผยข้อมูล ESG ปี 65

ก.ล.ต.-ตลท. ตบเท้าร่วมงาน "Sustainable Thailand 2021" ก.ล.ต. ชี้ความยั่งยืนเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญขององค์กร พร้อมร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมสร้างการเงินยั่งยืน เล็งใช้ "One Report" สนับสนุน บจ.เปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ปี 65 ด้าน ตลท.ซุ่มพัฒนาแพลตฟอร์ม ESG

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยในงาน Sustainable Thailand 2021 ว่า ความยั่งยืนเป็นประเด็นที่ ก.ล.ต.ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ และเป็นหนึ่งในเรือธงสำคัญในแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อพัฒนาการเงินที่ยั่งยืนให้ครอบคลุมทั่วระบบการเงินไทย โดย ก.ล.ต.ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาระบบนิเวศการเงินที่ยั่งยืน ครอบคลุม 6 ด้านสำคัญ ได้แก่ ผู้ออกหลักทรัพย์ นักลงทุน ผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการ แพลตฟอร์ม และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

โดยเมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง ธปท. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ ก.ล.ต. ได้ร่วมกันประกาศแนวทางการพัฒนาภาคการเงินเพื่อความยั่งยืน เพื่อกำหนดทิศทางและกรอบการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการเงินที่ยั่งยืนของประเทศไทย

นอกจากนี้ ในปี 2565 ก.ล.ต.กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ทุกแห่งเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของตนเอง ร่วมกับการรายงานผลการดำเนินงานธุรกิจของตนเอง เรียกว่า “One Report” โดยครอบคลุมถึงการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอน การเปิดเผยข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ (UNGP) และการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานของ TCFD

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลท.มีความสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนด้าน ESG ในฐานะแหล่งระดมทุนของภาคธุรกิจ รวมถึงเป็นช่องทางการลงทุนสำหรับประชาชน ดังนั้น ตลท.จึงมีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม และหนุนให้ บจ.สามารถเติบโตได้ในระยะยาวท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ESG ให้ผู้ลงทุนได้รับทราบ ในการนี้ ตลท.อยู่ระหว่างพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูล ESG เพื่อให้นักลงทุนสามารถสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างยั่งยืน