AOT - ก้าวแรกสู่เมืองการบิน (23 ก.ย. 64)

AOT - ก้าวแรกสู่เมืองการบิน (23 ก.ย. 64)

การปรับสัญญาเช่าของ AOT จะปรับระยะเวลาสัญญาเช่าให้นานได้ถึง 30 ปีในระยะที่สอง (ต.ค.-2021 ถึง ก.ย.-2051) เราเชื่อว่านี่จะเป็นการปูทางสำหรับโครงการเมืองแห่งการบิน

คาดว่าโครงการจะครอบคลุมพื้นที่ 1,423 ไร่หรือประมาณ 2.27ล้าน ตร.ม. การวิเคราะห์ sensitivity ของเราสะท้อนอัตราค่าเช่าที่เปลี่ยนไป 25-100บาทต่อตรม. จะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 1-3% (683ลบ.– 2พันลบ.) และกำไรเพิ่มขึ้น 1.8-5.5% (546ลบ.-1.6พันลบ.) ในปี FY24 และทุกค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น 25บาท/ตร.ม. ราคาเป้าหมายของเราจะเพิ่มขึ้น0.5บาทต่อหุ้น  

 

การปรับสัญญาเช่าเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ระยะเวลารวมของสัญญาเช่ายังคงเดิมที่ 50 ปี การปรับแก้สัญญาเน้นไปที่การสร้างความต่อเนื่องของสิทธิการใช้ที่ดินและการลงทุนของภาคเอกชนในสนามบินของ AOT การปรับแก้มีผลต่อทั้ง 6 สนามบินของ AOT การปรับแก้สัญญามีดังนี้

 

ระยะ 1 ต.ค.-02 ถึง ก.ย.-32 (30 ปี) ---> ต.ค.-02 ถึง ก.ย.-21 (19 ปี)

ระยะ 2 ต.ค.-32 ถึง ก.ย.-42 (10 ปี) ---> ต.ค.-21 ถึง ก.ย.-51 (30 ปี)

ระยะ 3 ต.ค.-42 ถึง ก.ย.-52 (10 ปี) ---> ต.ค.-51 ถึง ก.ย.-52 (1 ปี)

 

AOT ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นรัฐวิสาหกิจและได้รับอนุมัติจากรมต. กระทรวงการคลังในวันที่ 10 ก.ย.

 

 

ก้าวแรกสู่ Airport City

เรามองว่าการปรับสัญญานี้เป็นก้าวแรกในการเมืองประมูลโครงการเมืองการบินที่รอมานาน โครงการเมืองการบินถูกชะลอมานานทั้งในแง่ใบอนุญาตการใช้พื้นที่และการอนุญาตการทำสัญญาระยะยาว (ก่อนหน้านี้สูงสุดไม่เกิน 10 ปีสอดคล้องไปกับอายุสัญญาเช่าระยะปัจจุบันที่เหลืออยู่ของ AOT) การปรับนี้จะช่วยให้ทำสัญญาเช่าระยะยาวได้สูงสุด 30 ปีสำหรับที่ดินที่จะใช้เป็นโครงการเมืองการบิน (ก.ย.-21 ถึงก.ย.-51)

 

คาดมูลค่าเพิ่มจาก Airport City ในระยะกลาง

คาดโครงการเมืองการจะใช้พื้นที่ 1,423 ไร่ (สิทธิการเช่า 700 ไร่และกรรมสิทธิ 723 ไร่) หรือ 2.27ล้านตร.ม. การวิเคราะห์ sensitivity ของเราต่ออัตราค่าเช่าที่เปลี่ยนไป 25-100บาทต่อตรม. สะท้อนยอดขายจะเพิ่มขึ้น 1-3% (683ลบ.– 2พันลบ.) และกำไรจะเพิ่มขึ้น 1.8-5.5% (546ลบ.-1.6พันลบ.) ในปี FY24 เป็นอย่างเร็วที่สุดและราคาเป้าหมายของเราจะเพิ่มขึ้น0.5บาทต่อหุ้น ทุกค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น 25บาท/ตร.ม.