กรมข้าวจับมือโรงสีอีสานผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

กรมข้าวจับมือโรงสีอีสานผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

กรมการข้าว ร่วม112 โรงสีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนุนเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ดี พร้อม รับซื้อคืนสูงกว่าท้องตลาด100 บาทต่อตัน

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า  กรมการข้าวได้ร่วมมือกับสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวระหว่างผู้ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ฤดูนาปี 2564/65  เพื่อส่งเสริมให้ชาวนาหันมาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้คุณภาพ  หลังจากนั้นจะรับซื้อคืนในอัตราที่สูงกว่าราคาในตลาด  เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ชาวนาปรับเปลี่ยนการใช้เมล็ดพันธุ์ และสามารถผลิตข้าวที่ดีมีคุณภาพได้

“เมล็ดพันธุ์นั้นมีความสำคัญต่อคุณภาพข้าวไทย เพราะถือเป็นต้นทางให้กับชาวนาในการนำไปเพาะปลูก เพื่อสร้างผลผลิตในทุกๆฤดู เพราะหากชาวนาได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี มีมาตรฐาน จะส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีตามไปด้วยเช่นกัน “ 

แต่หากมีการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่มีคุณภาพ เช่น เมล็ดพันธุ์ไม่บริสุทธิ์ มีพันธุ์อื่นปน ก็จะส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพ ดังนั้นการส่งเสริมการผลิตการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีจึงถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการยกระดับและแก้ปัญหาคุณภาพข้าว ทั้งข้าวหอมมะลิไทยและข้าวเหนียว กข6 ที่มักพบเมล็ดพันธุ์อื่นปนเพิ่มมากขึ้น

นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว  กล่าวว่า  ในตอนนี้มีโรงสีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ใน 10 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครราชสีมา มหาสารคาม และมุกดาหาร ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมด้านเมล็ดพันธุ์ให้กับชาวนา

 โดยพันธุ์ข้าวที่จะนำมาส่งเสริมในโครงการนี้ ได้แก่ข้าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105  กข15 และข้าวเหนียว กข6 โดยโรงสีข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากชาวนาในราคาที่สูงขึ้นตามคุณภาพ และเพิ่มราคารับซื้อจากปกติอีก 100 บาทต่อตัน

โดยชาวนาจะต้องนำหลักฐานการซื้อเมล็ดพันธุ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว หรือศูนย์ข้าวชุมชนที่ร่วมโครงการมาแสดง ซึ่งทางโรงสีจะคำนวณปริมาณการรับซื้อผลผลิตจากปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อและผลผลิตเฉลี่ยในแต่ละท้องที่

สำหรับพื้นที่การปลูกข้าวของไทยมีประมาณ  70 ล้านไร่  ต้องการเมล็ดพันธุ์ ประมาณ 1 ล้านตันต่อปี แต่กรมการข้าวผลิตได้ 1.1 แสนตัน  ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์คงคลังในสต็อก 1.3 หมื่นตัน  เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตนาปี5.8 หมื่นตัน  นาปรัง2.6 หมื่นตัน และ รับซื้อจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชนและเกษตรกรนาแปลงใหญ่ แล้วนำมาปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวฯ จำนวน 1.3 หมื่นตัน 

 

            ทั้งนี้เป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในปี2564/65 นี้ โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีทั่วประเทศ 29 แห่ง  2.6 หมื่นตัน ซึ่งจะทำให้ชาวนา1,062,500 ครัวเรือน ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีราคาถูก สามารถนำไปเพาะปลูกในพื้นที่ 17 ล้านไร่ ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพข้าวเพิ่มขึ้น 10% จากไร่ละ 476 กก. เป็นไร่ละ 523 กก. คิดเป็นผลผลิตข้าวส่วนที่เพิ่มขึ้นปริมาณ 799,000 ตันมูลค่า 7,990 ล้านบาท