สังกะสี เมตริกตันละ 103,190.00 ทองคำ กรัมละ 1,873.18

สังกะสี เมตริกตันละ 103,190.00 ทองคำ กรัมละ 1,873.18

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 20 กันยายน 2564

ประกาศราคาแร่    
     
    (บาท / หน่วย)
1.สังกะสี เมตริกตันละ 103,190.00
2.ทองคำ กรัมละ 1,873.18
3.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 576,280.00
     
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 20 กันยายน 2564  เป็นต้นไป
     
ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2564    
     
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

สังกะสี เมตริกตันละ 103,190.00 ทองคำ กรัมละ 1,873.18