อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ขับเคลื่อนองค์กรสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ขับเคลื่อนองค์กรสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ โชว์ผลลัพธ์ 3 ปี โครงการ "โซลาร์ ลูฟท็อป"นำร่อง 11 แห่งของกลุ่มบริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกือบ 8,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน ของตกแต่งบ้าน เปิดเผยว่า อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศทำให้อากาศแปรปรวนและเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ตามมา  หนึ่งในพันธกิจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ มุ่งสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับโลก จึงเป็นที่มาของโครงการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) การนำพลังงานสะอาดมาใช้แทนไฟฟ้าในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ และของตกแต่งบ้าน เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming)  
 

ทั้งนี้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาหลังจากติดตั้ง Solar Rooftop  กลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) ก็มีส่วนช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ล่าสุดมีตัวเลขยืนยันสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 7,912.624 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างยิ่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้โลก จากการนำอาคารอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ และบริษัทในเครือ เข้าร่วมโครงการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจำนวน 11 แห่ง ได้แก่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาบางนา พัทยา ขอนแก่น อุดรธานี เชียงใหม่ หาดใหญ่ และสุราษฎร์ธานี, เดอะวอล์ค (คอมมูนิตี้มอลล์) สาขาราชพฤกษ์ พระราม 2 และชัยพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2563 ช่วยร่วมลดก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 5,696.835 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  ส่วนบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ทันสมัย ในจังหวัดสมุทรสาคร ลดก๊าซเรือนกระจกในช่วงเวลาดังกล่าวได้ 2,215.789 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ล่าสุดกลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศเกียรติคุณในโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme:Less) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. (Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization หรือ TGO) ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทและตอกย้ำปณิธานขององค์กรร่วมสร้างความยั่งยืนและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

นางสาวกฤษชนก กล่าวว่า ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับโลก ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้งดำเนินกิจกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง  ล่าสุดกลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง วางพันธกิจในการเป็นองค์กรสนับสนุนหลักขับเคลื่อนการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ประเทศไทย มุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำ   ซึ่งล่าสุดปลายปี 2563 ติดตั้ง Solar Rooftop แล้วเสร็จ 4 แห่ง ที่อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาชลบุรี, พิษณุโลก, หัวหิน, นครราชสีมา และในปี 2564 กำลังดำเนินการติดตั้งเพิ่มอีก 4 แห่ง อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขานครปฐม, ระยอง, จันทบุรี, รังสิต นอกจากนี้ก็จะพิจารณาสาขาต่างๆ หากสามารถติดตั้ง Solar Rooftop เพิ่มได้ก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นไปตามเป้าหมาย