สังกะสี เมตริกตันละ 100,890.00 ทองคำ กรัมละ 1,850.37

สังกะสี เมตริกตันละ 100,890.00 ทองคำ กรัมละ 1,850.37

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 17 กันยายน 2564

ประกาศราคาแร่    
     
    (บาท / หน่วย)
1.สังกะสี เมตริกตันละ 100,890.00
2.ทองคำ กรัมละ 1,850.37
3.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 573,620.00
     
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 17 กันยายน 2564  เป็นต้นไป
     
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2564    
     
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

สังกะสี เมตริกตันละ 100,890.00 ทองคำ กรัมละ 1,850.37