การท่าเรือฯ ดึงดิจิทัลจัดระบบโลจิสติกส์ ดันมาตรฐานสากล

การท่าเรือฯ ดึงดิจิทัลจัดระบบโลจิสติกส์ ดันมาตรฐานสากล

การท่าเรือฯ ทุ่ม 440 ล้านบาท ประมูลระบบ Port Community System ดึงดิจิทัล - บิ๊กดาต้า บริหารโลจิสติกส์ท่าเรือ เชื่อมขนส่งสินค้า

รายงานข่าวจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) โดยระบุว่า ปัจจุบัน กทท.ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ PCS แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคาในโครงการจ้างพัฒนา PCS วงเงินงานจ้างราว 440 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล (Big Data) ให้เป็นข้อมูลกลางระหว่างผู้ขนส่งสินค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการขนส่งสินค้าทั้งหมดผ่านท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง

โดยระบบ PCS จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการขนส่งสินค้าทางเรือและโครงข่ายโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถนำข้อมูลในระบบ PCS ไปใช้เพื่อวางแผนการทำงานล่วงหน้า โดย PCS ได้ศึกษารวบรวมข้อมูล อาทิ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ (G2G) ภาคธุรกิจกับภาครัฐ (B2G) และภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ (B2B)

รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ National Single Window (NSW) ในลักษณะของ e-Logistics Platform ที่เป็นมาตรฐานสากล และทุกหน่วยงานที่อยู่ต่างระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อัตโนมัติแบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation)

ทั้งนี้ กทท.ได้กำหนดหลักเกณ์การพิจารณาข้อเสนอของเอกชน โดยจะตัดสินด้วยเกณฑ์คคุณภาพประกอบราคา ได้แก่ 1.ข้อเสนอด้านเทคนิคกำหนดเกณฑ์ด้านคุณภาพน้ำหนักเท่ากับ 80% 2.ข้อเสนอด้านราคากำหนดน้ำหนักเท่ากับ 20% โดย กทท.จะพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาจากผู้ที่ผ่านคุณสมบัติยื่นข้อเสนอครบถ้วน ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพไม่น้อยกว่า 75% และมีคะแนนรวมสูงสุด

โดยเอกชนผู้ชนะการประมูลต้องทำการพัฒนาพร้อมติดตั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับผิดชอบในการจัดหาวัสดุ เครื่องมือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ กรณีที่จำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ โดยโครงการนี้มีกรอบระยะเวลาส่งมอบงานทั้งหมดภายใน 1,095 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา