บอร์ดสรรหา เคาะ 3 รายชื่อ กกพ.ใหม่ ‘นรินทร์-พิทักษ์-วรวิทย์’

บอร์ดสรรหา เคาะ 3 รายชื่อ กกพ.ใหม่  ‘นรินทร์-พิทักษ์-วรวิทย์’

คณะกรรมการสรรหา กกพ.ใหม่ สรุป 3 รายชื่อเสนอเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงานคนใหม่ ‘นรินทร์-พิทักษ์-วรวิทย์’ เตรียมเสนอ ครม.รับทราบ

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ระบุว่า นายณอคุณ สิทธิพงษ์ ประธานกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ลงนามประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเสนอชื่อเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน วันที่ 15 ก.ย.2564 รวม 3 คน คือ

            1.นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์

            2.นายพิทักษ์ จรรยาพงษ์

            3.นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา

สำหรับการสรรหาดังกล่าวดำเนินการหลังจากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีประกาศรับสมัครกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ลงวันที่ 20 ส.ค.2564 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.-3 ก.ย.2564 และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงานรวม 31 คน

ทั้งนี้ ต่อมาคณะกรรมการสรรหฯ ได้คัดเลือกผู้สมัครให้เหลือ 9 คน เพื่อให้ผู้สมัครแสดงตนแสดงวิสัยทัศน์ และตอบคำถามด้วยวาจาในวันที่ 13-14 ก.ย.2564 และได้มีการคัดเลือก กกพ.คนใหม่ 3 คน ดังกล่าว และคัดตอนต่อไปจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ

ก่อนหน้านี้ นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ.เปิดเผยว่า หลังจากคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน (คณะกรรมการสรรหาฯ) ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับกิจการพลังงานทดแทนกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 คน ที่หมดวาระ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564 ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 31 คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

1. พลโท กฤตภาส  คงคาพิสุทธ์

2.  นายกิตติ สุขุตมตันติ

3.  นางสาวจงจิตร์  หิรัญลาภ

4. พลเรือตรีจตุพร  ศุขเฉลิม

5. นายจักรรัฐ  เลิศโอภาส

6. นายจุมพล  ริมสาคร

7. นายชัยยงค์  พัวพงศกร 

8. นายชูศักดิ์  วงษ์สวัสดิ์

9. นายทรงกฤต  ตรีรัตน์พิจารณ์

10. นายนรินทร์  โอภามุรธาวงศ์

11. นางสาวนฤภัทร  อมรโฆษิต

12. นายนิกร  สุศิริวัฒนนนท์

13. นายปฏิภาณ  สุคนธมาน

14. นายประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ 

15. นายปสันน์  เทพรักษ์

16. นายพิทักษ์  จรรยพงษ์

17. นายไพฑูรย์  สิงห์ไข่มุกข์

18. นายภิญโญ  มีชำนะ

19. นายมนตรี  ชาลีเครือ

20. นายยงยุทธ  จันทรโรทัย

21. นายเริงชัย  คงทอง

22. นายวรวิทย์  ศรีอนันต์รักษา

23. นายวิเชียร  บุตรศรี

24. นายศักดา  พันธ์กล้า

25. นางสาวสมจิณณ์  พิลึก 

26. นายสมชาย  พรชัยวิวัฒน์

27. นายสหรัฐ  บุญโพธิภักดี 

28. พลตรีสุรศักดิ์  ศุขะ

29. นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว

30. นายอดิเรก  วายุโชติ

31. นายอำนาจ  วงศ์บัณฑิต