เศรษฐกิจ

กรมท่าอากาศยานโอนสิทธิ ทอท.บริหาร 3 สนามบินภูมิภาค 1 ม.ค.นี้

กรมท่าอากาศยานรับโอนย้ายท่าอากาศยานภูมิภาค 3 แห่ง อุดรธานี – บุรีรัมย์ - กระบี่ ให้สิทธิ ทอท.บริหาร ยันยังรับเงินชดเชยรายได้ คาดเป็นรูปธรรม 1 ม.ค.นี้

รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า ทย.ขานรับนโยบายรัฐบาล ในการกำหนดยุทธศาสตร์ท่าอากาศยานของประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรท่าอากาศยานของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยดำเนินการตามแนวทางการมอบความรับผิดชอบการบริหารจัดการท่าอากาศยานให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ใน 3 ท่าอากาศยาน คือ ท่าอากาศยานอุดรธานี กระบี่ และบุรีรัมย์ เพื่อเพิ่มปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารทั้งต่างประเทศและในประเทศ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการบินได้อย่างคล่องตัว

สำหรับแนวทางนี้เป็นการดำเนินงานเพื่อร่วมกันพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ที่มีอยู่ของ ทย.ซึ่งเป็นท่าอากาศยานของภาครัฐ ให้มีความสามารถในการจัดหารายได้ให้มากขึ้น โดยที่ ทย.ยังได้รับเงินชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปจากการมอบความรับผิดชอบดังกล่าว รวมถึงจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริหารงานที่คล่องตัว ของ ทอท. ด้วย ซึ่งรายได้ชดเชยดังกล่าว ทย.จะนำไปบริหารจัดการท่าอากาศยานที่เหลืออยู่ เพื่อลดการใช้เงินงบประมาณของภาครัฐในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ เป็นการมอบความรับผิดชอบในบริหารจัดการ ไม่ได้มีการโอนทรัพย์สินของรัฐไปให้กับทาง ทอท. แต่อย่างใด แต่เป็นการมอบความรับผิดชอบในการบริหารจัดการผ่านสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ ส่วนรายได้ของ ทย.ที่หายไป ทาง ทอท. ก็มีการชดเชยให้ เหมือนในขณะที่ ทย.บริหารจัดการเอง โดยอยู่ระหว่างการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดรูปแบบที่เหมาะสม

อย่างไรก็ดี ทย.ประเมินว่าแนวทางนี้ประเทศจะได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรรัฐร่วมกันระหว่างทย.และ ทอท. ส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสาร รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการบินเพิ่มมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศในอนาคต

นอกจากนี้ ทย.ยังคงมีภารกิจในการพัฒนาและจัดสร้างสนามบินแห่งใหม่ เพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งทางอากาศของประเทศในอนาคต อาทิเช่น มุกดาหาร บึงกาฬ เป็นต้น ดังนั้นแนวการมอบความรับผิดชอบการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ให้ ทอท. จะทำให้ภาครัฐประหยัดงบประมาณในการลงทุน เนื่องจาก ทาง ทอท. จะเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการแทน ภายใต้ข้อกำหนดและกรอบระยะเวลาการลงทุนที่ชัดเจน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวก่อนหน้านี้ว่า จากการหารือร่วมระหว่างกรมท่าอากาศยาน กรมธนารักษ์ (ธร.) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ล่าสุด กระทรวงคมนาคมได้ข้อสรุปการโอนย้ายท่าอากาศยานภูมิภาคจำนวน 3 แห่ง ให้มาอยู่ในความรับผิดชอบ ทอท. โดยการโอนย้ายดังกล่าวจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนและสำเร็จเป็นรูปธรรมภายใน 1 ม.ค.2565

สำหรับแนวทางการดำเนินการเพื่อโอนย้ายท่าอากาศยาน 3 แห่งนั้น ทางกรมธนารักษ์จะคิดค่าผลประโยชน์ตอบแทน ค่าที่ดินในอัตราที่ ทอท. เคยจ่ายให้ในอัตราเดียวกับ 6 ท่าอากาศยานที่ ทอท.จ่ายอยู่ในปัจจุบัน โดยกรมธนารักษ์จะเข้ามาทำสัญญาโดยตรงกับ ทอท.ในการเข้ามาบริหารทั้ง 3 สนามบิน จากเดิมเป็นสัญญาที่ทาง ทย. เป็นผู้ทำสัญญากับกรมธนารักษ์

นอกจากนี้จะทำสัญญาที่จะลงนามเพื่อให้ ทอท.เข้ามาบริหารสนามบินจะเป็นสัญญาระยะยาว คาดว่า 30 ปี จากเดิมเป็นสัญญาต่อทีละ 3 ปี  ซึ่งในระยะแรกจะมีการโอนย้ายการดำเนินการใน 2 ท่าอากาศยาน คือ ท่าอากาศยานอุดรธานี และท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ส่วนระยะต่อมาก็จะมีการโอนย้ายท่าอากาศยานกระบี่มาอยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.