หุ้น

บอร์ด AQUA เคาะวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนRO 1.37พันล้านหุ้น 19ต.ค.-2พ.ย.64

บอร์ด AQUA เคาะวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน RO 1.37 พันล้านหุ้น อัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่  ราคาจองซื้อที่  0.50 บาทต่อหุ้น   วันที่ 19 ต.ค. - 2 พ.ย.64

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ AQUA แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)เรื่องกำหนดการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO)ว่า จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่27 เม.ย.2564 โดย อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยออกและจัดสรรหุ้นพิ่มทุนของบริษัทไม่เกิน 1,377.9 ล้านหุ้น คิดเป็น30% ของทุนชำระแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท  

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่9/2564 เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2564 ซึ่งได้พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้น เพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,377.9 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 3หุ้นเพิ่มทุนใหม่  ราคาจองซื้อที่  0.50 บาทต่อหุ้น  กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) วันที่ 21 ก.ย. 2564 และ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) วันที่29 ก.ย. 2564 และ วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นวันที่ 19 ต.ค.- 2 พ.ย. 2564

สำหรับเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อยในการดำเนินธุรกิจต่อไป  เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (โดยเฉพาะธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและบริการที่จังหวัดเชียงใหม่) เป็นระยะเวลายาวนาน

ในรอบแรกเริ่มตั้งแต่ต้น ปี2563 และคลี่คลายในไตรมาสที่ 3-4 ปี 2563 ต่อมาในต้นปี2564 เริ่มมีการแพร่ระบาดในประเทศไทยรอบใหม่โดยในรอบนี้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรง มีจำนวนคนที่ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ส่งผลให้รัฐบาลมีมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวรวมทั้งการให้งดทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการรวมตัวของคนจำนวนมาก ส่งผลให้ะบบเศรษฐกิจของประเทศหยุดชะงัก เจ้าของสินค้าเริ่มชะลอการใช้เม็ดเงินโฆษณา เนื่องจาก จำนวคนมาใช้ชีวิตนอกบ้านน้อยลง จากมาตรการต่างๆ ที่มีการประกาศใช้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19