เศรษฐกิจ

กระทรวงอุตฯปั้นไทย ’ฮับอาหาร’ อาเซียน

กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งผลักดันแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระยะที่ 1 (พ.ศ.2562-2570) หลังจากที่ครม.เห็นชอบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ระบุ จะเร่งผลักดันแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระยะที่ 1 (พ.ศ.2562-2570) หลังจากที่ครม.เห็นชอบ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตแห่งอาเซียนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่าน 4 มาตรการ คือ สร้างนักรบอุตสาหกรรม สร้างนวัตกรรม  สร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างปัจจัยพื้นฐานรองรับ โดยปี 2564 คาดว่าการส่งออกอาหารแปรรูปจะมีมูลค่ากว่า 1.05 ล้านล้านบาท