เปิดชื่อ 31 รายชิงบอร์ด กกพ.เผยบิ๊กพลังงาน อดีตผู้ว่า กฟน.-กนอ.ร่วมวง

เปิดชื่อ 31 รายชิงบอร์ด กกพ.เผยบิ๊กพลังงาน อดีตผู้ว่า กฟน.-กนอ.ร่วมวง

บอร์ดสรรหา กกพ.เปิดรายชื่อ 31 ชิงตำแหน่งว่าง 3 ที่ แวดวงพลังงาน-อุตสาหกรรมภาครัฐ อดีตทหาร เข้าร่วมชิง เล็งคัดเหลือ 9 คน แสดงวิสัยทัศน์ 13-14 ก.ย.นี้

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ.เปิดเผยว่า หลังจากคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน (คณะกรรมการสรรหาฯ) ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับกิจการพลังงานทดแทนกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 คน ที่หมดวาระ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564 ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 31 คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

1. พลโท กฤตภาส  คงคาพิสุทธ์

2.  นายกิตติ สุขุตมตันติ

3.  นางสาวจงจิตร์  หิรัญลาภ

4. พลเรือตรีจตุพร  ศุขเฉลิม

5. นายจักรรัฐ  เลิศโอภาส

6. นายจุมพล  ริมสาคร

7. นายชัยยงค์  พัวพงศกร อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

8. นายชูศักดิ์  วงษ์สวัสดิ์

9. นายทรงกฤต  ตรีรัตน์พิจารณ์

10. นายนรินทร์  โอภามุรธาวงศ์

11. นางสาวนฤภัทร  อมรโฆษิต

12. นายนิกร  สุศิริวัฒนนนท์

13. นายปฏิภาณ  สุคนธมาน

14. นายประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

15. นายปสันน์  เทพรักษ์

16. นายพิทักษ์  จรรยพงษ์

17. นายไพฑูรย์  สิงห์ไข่มุกข์

18. นายภิญโญ  มีชำนะ

19. นายมนตรี  ชาลีเครือ

20. นายยงยุทธ  จันทรโรทัย

21. นายเริงชัย  คงทอง

22. นายวรวิทย์  ศรีอนันต์รักษา

23. นายวิเชียร  บุตรศรี

24. นายศักดา  พันธ์กล้า

25. นางสาวสมจิณณ์  พิลึก อดีตผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

26. นายสมชาย  พรชัยวิวัฒน์

27. นายสหรัฐ  บุญโพธิภักดี อดีตรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

28. พลตรีสุรศักดิ์  ศุขะ

29. นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว

30. นายอดิเรก  วายุโชติ

31. นายอำนาจ  วงศ์บัณฑิต

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากทั้งหมดให้เหลือไม่เกิน 9 คน เพื่อให้แสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กกพ. ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2564 และคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดเพียง 3 คน ก่อนที่จะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะรัฐมนตรีเพื่อทูลเกล้าฯ เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงพิจารณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป