CV ครึ่งแรกปี 64 กำไร 44.78 ล้านบาท ลงสนามเทรด 2 ก.ย.64

CV ครึ่งแรกปี 64 กำไร 44.78 ล้านบาท ลงสนามเทรด 2 ก.ย.64

CV ครึ่งแรกปี 64 คว้ากำไร 44.78 ล้านบาท หนุนรายได้รวมแตะ 697.80 ล้านบาท พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 2 ก.ย.64 เป็นวันแรก

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอนำส่งงบการเงิน ไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ 30 มิ.ย.2564 และงวดเดียวกันของปีก่อน กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 44.78 ล้านบาท และ 87.73 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 6.42 และร้อยละ 7.16 ตามลำดับ

สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลงจำนวน 42.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.96 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากเป็นช่วงปลายของงานโครงการ EPC ที่มีอยู่เดิม แต่อย่างไรก็ตามสำหรับธุรกิจไฟฟ้าจะมีกำไรเพิ่มขึ้นจากทั้งจำนวนโรงไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพในการผลิตที่เพิ่มขึ้น

ขณะที่รายได้รวมในงวด 6 เดือนแรกอยู่ที่ 697.80 ล้านบาท ลดลงจำนวน 527.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.04 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ 30 มิ.ย.2563 ซึ่งมีรายได้รวม 1,225.17 ล้านบาท เนื่องจากงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ 30 มิ.ย.2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายเครื่องจักรและให้บริการวิศวกรรมก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ต่อเนื่องจากสัญญางานที่เริ่มในปี 2562 สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 และมีรายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 ไม่มีรายได้ดอกเบี้ย ทั้งนี้ในส่วนรายได้กลุ่มไฟฟ้าสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันจากทั้งจำนวนโรงไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพในการผลิตที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดตั้งเมื่อวันที่ 8 ส.ค.2556 เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยกลุ่มวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (EPC Turnkey) แบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 2. ธุรกิจด้านวิศวกรรม และ 3. ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียน โดยบริษัทฯ จะนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 2 ก.ย.2564 โดยใช้ชื่อย่อว่า "CV"