ศาลไฟเขียว 'การบินไทย' ลดทุนจดทะเบียน 5.1 พันล้าน

ศาลไฟเขียว 'การบินไทย' ลดทุนจดทะเบียน 5.1 พันล้าน

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาต "การบินไทย" ลดทุนจดทะเบียน 5,161.29 ล้าน จาก 2.6 หมื่นล้าน เหลือ 2.1 หมื่นล้าน

นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารแผน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า ตามที่ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และคำร้องขอแก้ไขแผนตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ ต่อมาคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 5256 เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ได้มีมติ ดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 26,989,009,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 21,827,719,170 บาท โดยการตัดหุ้นในบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายจำนวน 516,129,033 หุ้น ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ในหัวข้อ 5.6 เรื่อง การปรับโครงสร้างทุน การลดทุน และการเพิ่มทุน ข้อ (2.1)

2. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังมีรายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง โดยศาลมีคำสั่งอนุญาต และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 26,989,009,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 21,827,719,170 บาท และจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2564