CPF - ซื้อ (14 ก.ค.64)

CPF - ซื้อ (14 ก.ค.64)

ประมาณการ 2Q64F: ถูกกดดันจากราคาหมูในจีนที่ลดลง

Event

ประมาณการ 2Q64

Impact

CPP ส่งสัญญาณว่าผลประกอบการมีแนวโน้มจะอ่อนแอในงวด 1H64

C.P. Pokphand Co. Ltd. (CPP) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ CPF ที่มีธุรกิจอยู่ในจีนและเวียดนามคาดว่าผลประกอบการใน 1H64 จะอยู่ที่ประมาณ 160 ล้านดอลลาร์ฯ (คิดเป็น 23 ล้านดอลลาร์ฯ ใน 2Q64 จาก 137 ล้านดอลลาร์ฯ ใน 1Q64) เราคาดว่ากำไรที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญของธุรกิจในจีนเป็นเพราะราคาหมูเฉลี่ยใน 2Q64 ลดลง 36.6% เหลือ CNY27.0/กก. จาก CNY42.6/กก. ใน 1Q64 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของ Chia Tai Investment (CTI) ซึ่งมีกิจการฟาร์มหมูขนาดใหญ่และ CPP ถือหุ้นอยู่ 35% อย่างไรก็ตาม ธุรกิจในเวียดนามน่าจะยังช่วยหนุนผลประกอบการของ CPP เนื่องจากราคาหมูยังสูงเกินระดับปกติ แม้ว่าจะลดลงจากใน 1Q64 มาบ้างแล้ว

ผลการดำเนินงานในประเทศไทยยังคงแข็งแกร่ง

เราคาดว่ารายได้จากกิจการในประเทศไทยของ CPF จะยังคงแข็งแกร่ง YoY เนื่องจากราคาหมูเฉลี่ยในประเทศใน 2Q64 อยู่ในระดับสูงที่ 74.70 บาท/กก. เมื่อเทียบกับ 65.70 บาท/กก. ใน 2Q63 ในขณะเดียวกัน การฟื้นตัวของการส่งออกไทยน่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากอุปสงค์เนื้อสัตว์ในประเทศที่อ่อนแอหลังจากที่สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 รุนแรงมากขึ้นใน 2Q64

คาดว่ากำไรสุทธิใน 2Q64F จะลดลงทั้ง YoY และ QoQ

เราคาดว่ากำไรสุทธิของ CPF ใน 2Q64 จะอยู่ที่ 4.56 พันล้านบาท (-24.3% YoY, -34.3% QoQ) โดยกำไรที่ลดลง QoQ จะเป็นเพราะ i) รายได้ลดลง 4.9% QoQ เนื่องจากราคาหมูในประเทศไทยและเวียดนามลดลง ii) อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 19.9% ใน 1Q64 เหลือ 17.7% เนื่องจาก margin ของธุรกิจปศุสัตว์ในต่างประเทศลดลง และ iii) ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทในเครือ และ JVs ลดลงจาก 2.04 พันล้านบาทใน 1Q64 เป็น 1.39 พันล้านบาทใน 2Q64 เนื่องจากส่วนแบ่งกำไรจาก C.P. All (CPALL.BK/CPALL TB)* และ CTI ลดลง ทั้งนี้ เราคาดว่ารายได้ของ CPF จะลดลง 21.1% YoY ซึ่ง
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการ deconsolidate รายได้ของ CTI ออกจากงบรวมของบริษัทใน 4Q63 เราคาดว่ากำไรสุทธิใน 1H64 ของ CPF จะคิดเป็น 47.0% ของประมาณการกำไรปีนี้ที่ 2.45 หมื่นล้านบาท

Valuation & action

ถึงแม้เราจะคาดว่ากำไรของ CPF ใน 2Q64 จะลดลง แต่คาดว่าผลประกอบการในปี 2564-65F จะยังคงแข็งแกร่งตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะหนุนอุปสงค์การบริโภคและการส่งออกเนื้อสัตว์ ดังนั้น เราจึงยังคงคำแนะนำ ซื้อ CPF และประเมินราคาเป้าหมาย SoTP ปี 2565F ที่ 33.00 บาท

Risks

โรคระบาดในสัตว์บก และสัตว์น้ำ, ต้นทุนอาหารสัตว์แพง, เศรษฐกิจโลกถดถอย

แท็กที่เกี่ยวข้องการเงินCPF - ซื้อ