RBF คว้าไปอนุญาตเพาะปลูก-สกัดกัญชง เริ่มรับรู้รายได้ไตรมาส 4/64

RBF คว้าไปอนุญาตเพาะปลูก-สกัดกัญชง เริ่มรับรู้รายได้ไตรมาส 4/64

อย.ไฟเขียว RBF เพาะปลูก-สกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชงเพิ่มเติม จากก่อนหน้านี้คว้าใบอนุญาตโรงสกัดสาร CBD-THC รายแรกของไทย สร้างศักยภาพธุรกิจกัญชงครบวงจร คาดมีรายได้เชิงพาณิชย์ไตรมาส 4/64

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ และ บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ RBF ถือหุ้น 99.99% ได้ยื่นขอรับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไปแล้วนั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2564 ทาง อย.ได้พิจารณาดังนี้

1. ออกใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง เลขที่ใบอนุญาตชม9/2564 (ป) ชม10/2564(ป) ชม11/2564(ป) โดยให้ไว้แก่ RBF เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือ อุตสาหกรรม ทำให้บริษัทจะสามารถปลูกพืชกัญชงตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยผลผลิตจากการเพาะปลูกจะนำส่งเข้าโรงสกัด CBD-THC นำส่งเข้าโรงสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงและแปรรูปโดยกรรมวิธีอื่นๆ เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง สมุนไพร อาหารเสริม และสินค้าอื่นๆ ภายใต้ข้อกำหนดตามที่ อย.อนุญาตสู่ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ คาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4 ปี 2564

2. ออกใบอนุญาตสกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชง โดยสลักหลังเพิ่มประเภทอาหารในใบอนุญาตผลิตอาหาร เลขที่ 50-2-06745 โดยให้ไว้แก่ บริษัท พรีเมี่ยม ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งได้เพิ่มเติมอาหารควบคุมเฉพาะ ได้แก่ เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง (เฉพาะน้ำมันจากเมล็ดกัญชง) ที่ขึ้นทะเบียนอาหารไว้ ทำให้บริษัทย่อยสามารถสกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชง โดยนำผลผลิตที่ได้ไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง สมุนไพร อาหารเสริม และสินค้าอื่นๆ ภายใต้ข้อกำหนดของ อย. ออกสู่ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4 ปี 2564

"จากก่อนหน้านี้ที่ RBF ได้รับอนุญาตโรงงานสกัดสาร CBD-THC จากกัญชงรายแรกในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก อย. ล่าสุด RBF ได้รับใบอนุญาตเพิ่มเติมอีก 2 ใบ ได้แก่ ใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง และใบอนุญาตสกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชง จะส่งผลให้ RBF สามารถเข้ามามีบทบาทและศักยภาพ อย่างครบวงจรในธุรกิจกัญชง ที่สามารถสร้างมูลค่าของกัญชงตั้งแต่ต้นน้ำ คือการปลูกกัญชงเพื่อให้ได้วัตถุดิบโดยเฉพาะดอกกัญชงที่มีปริมาณสาร CBD เพื่อส่งต่อมากลางน้ำ คือโรงงานสกัดที่มีคุณภาพของ RBF ที่จะผลิตสาร CBD ส่งต่อไปให้ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ทั้งนี้เชื่อว่า RBF จะเป็นฟันเฟืองที่เชื่อมให้ธุรกิจด้านกัญชงเกิดขึ้นได้ในประเทศไทย โดยจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้ดีขึ้น ทั้งกลุ่มเกษตรกร และบริษัทที่ผลิตสินค้าก็จะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และผู้บริโภคก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อไป"