"แร่หายาก” จุดกร่อนแผนดันอีวี

"แร่หายาก” จุดกร่อนแผนดันอีวี

กระแสการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งประเทศไทยยังได้ตั้งเป้าให้เป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของภูมิภาคนี้

กระแสการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งประเทศไทยยังได้ตั้งเป้าให้เป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของภูมิภาคนี้ รวมถึงการผลิตแบตเตอรี่เพื่อตอบสนองการผลิตในประเทศ และในปี 2569 – 2573มีเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทั้งสิ้น 725,000 คันต่อปี ประเภทรถจักรยานยนต์ 675,000 คันต่อปี คิดเป็น 30% ของการผลิตในปี 2573

จึงต้องเตรียมวัตถุดิบสำหรับภาคอุตสาหกรรม 2 ส่วนหลักคือ 1. การเตรียมแหล่งแร่ธาตุหายาก หรือ (Rare Earth)ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญที่มีมูลค่าสูงและมีปริมาณความต้องการใช้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นวัตถุดิบสำคัญต่อการผลิตอุปกรณ์สำหรับภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะในรถยนต์ไฟฟ้าที่มีการนำธาตุหายากมาเป็นองค์ประกอบในชิ้นส่วนต่างๆ ของรถยนต์

2. การผลักดันให้เกิดระบบการจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าใช้งานแล้วที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรเพื่อป้องกันปัญหาขยะและมลพิษจากแบตเตอรี่ในอนาคต