กรมส่งเสริม การเกษตร เคาะขึ้นทะเบียน “กัญชง กัญชา กระท่อม”

กรมส่งเสริม การเกษตร เคาะขึ้นทะเบียน “กัญชง กัญชา กระท่อม”

กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชควบคุม “กัญชง กัญชา กระท่อม”อยู่ระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุยังเป็นยาเสพติดประเภท 5

นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เปิดเผยว่า  จากกระแสที่ประชาชนให้ความสนใจในการปลูกพืชควบคุม 3 ชนิด ประกอบด้วย กัญชง กัญชา และกระท่อม ซึ่งล่าสุด กัญชง และกัญชา ได้รับการปลดล็อคทางกฎหมายให้ประชาชนสามารถขออนุญาตเพาะปลูกได้แล้ว ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ขณะนี้มีเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางส่วน แสดงความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชดังกล่าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านพืช

  162470446646

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังไม่ได้เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มพืชดังกล่าว โดยอยู่ระหว่างการหารือแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชควบคุมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะนายทะเบียนเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้การขึ้นทะเบียนพืชควบคุมดังกล่าวขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากพืชควบคุมดังกล่าวจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5  จึงต้องมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้รัดกุม เมื่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจะสามารถดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มพืชควบคุมดังกล่าวได้

 

ในส่วนที่เกษตรกร สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ คือการรวมกลุ่มสำหรับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขออนุญาตขอปลูกพืชควบคุมดังกล่าว กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดย บุคคลธรรมดา (ประชาชนทั่วไป เกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ) หรือนิติบุคคล (หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน) สามารถขออนุญาตปลูกกัญชง กัญชา ได้แล้ว แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของและเงื่อนไข ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ซึ่งจะมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจน สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือในส่วนภูมิภาคสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานของ อย. ในส่วน กระท่อม ขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้สามารถเพาะปลูกได้ตามกฎหมาย ต้องรอการตราร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ....ก่อน