SPF แจ้งผู้ถือหน่วยในการยกเลิกสัญญาสนามบินสมุย ทางPre-EGMออนไลน์ 6ก.ค.นี้

SPF แจ้งผู้ถือหน่วยในการยกเลิกสัญญาสนามบินสมุย ทางPre-EGMออนไลน์ 6ก.ค.นี้

กองทุนสนามบินสมุย เตรียมจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการประชุมจริง (Pre-EGM) ผ่านช่องทางออนไลน์ 6 ก.ค.นี้ ชี้แจ้งการเข้าทำธุรกรรมการยกเลิกสัญญาสนามบินสมุยแก่ผู้ถือหน่วย ก่อนประชุมจริงในวันที่14ก.ค.นี้ จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบออนไลน์ 14 ก.ค.นี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินสมุย(SPF) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย  ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2564

ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลในส่วนคำถามที่พบบ่อย (FAQ) บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ https://am.kkpfg.com/th/spf หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่ QR Code ตามด้านล่างหนังสือฉบับนี้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบว่าจะมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการประชุมจริง (Pre-EGM) ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการยกเลิกสัญญาสนามบินสมุยแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะยังไม่มีการ ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30-16.30 น.

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือเชิญประชุม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-305-9800 และ 02-305-9888
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถส่งคำถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เผยแพร่ดังกล่าว ผ่านช่องทางด้านล่างนับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

โดยบริษัทจัดการจะรวบรวมคำถามของผู้ถือหน่วยลงทุนและนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อชี้แจงในวันประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2564 ตามความเหมาะสมต่อไป

162467203152