คืบหน้าผังเมืองระดับอำเภออีอีซี

คืบหน้าผังเมืองระดับอำเภออีอีซี

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 หรือผังอีอีซี 3 จังหวัด ได้แก่ชลบุรี ,ระยอง และฉะเชิงเทรามีผลบังคับใช้ และขณะนี้อยู่ช่วงจัดทำผังเมืองอำเภอตามขั้นตอนใน พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562 ครอบคลุม 30 อำเภอ จัดทำรวม30 ผัง

ทั้งนี้จะใช้เวลาทั้งหมด 1 ปี 4 เดือน และหากมีข้อร้องเรียนอาจใช้เวลานานขึ้นทั้งนี้ผังเมืองอำเภอจะไม่ต่างจากผังอีอีซีมากนัก แต่อาจปรับบ้างเพราะเมื่อเวลาเปลี่ยนไปสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) อาจมีพื้นที่ส่งเสริมพิเศษใหม่ขึ้นมา มีพื้นที่การพัฒนาเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นข้อดีที่ สกพอ.อัพเดทผังเมืองรวมอำเภอที่จะอัพเดทได้ดีขึ้น

 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนให้ความเห็นนำมาพัฒนาและมีความรอบคอบขึ้น และสุดท้ายจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่โดยจะพยายามสูงสุดไม่ให้มีผลกระทบทุกฝ่าย