ตลท.เฮียริ่งDWอิงหุ้นต่างประเทศถึง9 มิ.ย64

ตลท.เฮียริ่งDWอิงหุ้นต่างประเทศถึง9 มิ.ย64

ตลท.เปิดเฮียริ่งเสนอขาย“ดีดับบลิว”อ้างหุ้นต่างประเทศ ถึง9 มิ.ย.64 หวังเพิ่มทางเลือกการลงทุน  ชี้ ต้องเป็นหุ้นที่มีมาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่ พร้อมคุมโควต้าการออก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)  มีการสนับสนุนนให้มีผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยง กับต่างประเทศ (Cross Border Products) เข้ามาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเพิ่มโอกาสและ ทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนและเป็นประโยชน์ในการกระจายการลงทุนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ลงทุนที่ต้องการลงทันในCross Border Products

 ทั้งนี้ตลท.จึงเปิดรับฟังความเห็นแนวคิดที่จะปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์DW โดยขยายขอบเขตของ DW ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ครอบคลุม DW ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ จนถึงวันที่ 9 มิ.ย. 2564 เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ผู้ลงทุนในการที่จะมี Exposure กับหุ้นต่างประเทศอันเป็นลักษณะเดียวกันกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง ไต้หวัน และสิงคโปร์ที่มีการจดทะเบียนซื้อขาย DW ที่อ้างอิงกับหุ้นต่างประเทศในตลาดของตน เป็นต้น

     

   สำหรับหุ้นอ้างอิงของ DW ต้องเป็นหุ้นต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามที่ก.ล.ต.กำหนดและมีคุณสมบัติเพิ่มดังนี้ คือ เป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีขนาดขั้นต่ำตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์ฯจะทบทวนขนาดขั้นต่ำเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม ซึ่งในช่วงแรกจะกำหนดให้เป็นหุ้นต่างประเทศที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป)เฉลี่ย 3 เดือนมากกว่า 2,000 ล้านบาท หรือ 1%ของมาร์เก็ตแคป ของ SET หรือเทียบเท่าหุ้นไทยอันดับที่ 20 ไม่เป็นหุ้นต่างประเทศที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และกำหนดให้โควตาสำหรับการออก DW ที่อ้างอิงหุ้นต่างประเทศโดยนับรวม DW ที่ออกโดยผู้ออก DW ทุกรายแล้วต้องไม่เกิน15% ของจำนวนหุ้นต่างประเทศนั้นๆที่จดทะเบียนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

   นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าควรมีการทบทวนหลักเกณฑ์ของ DW ทั้งในส่วนหลักเกณฑ์ของ DW ที่เป็น Cross Border Products และในส่วนอื่นของ DW ให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสภาพการซื้อขายในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต