'สุพัฒนพงษ์' ตั้ง 'อธิบดีกรมบัญชีกลาง' เป็นประธานสรรหา ผอ.'กองทุนหมู่บ้าน' คนใหม่

'สุพัฒนพงษ์' ตั้ง 'อธิบดีกรมบัญชีกลาง' เป็นประธานสรรหา ผอ.'กองทุนหมู่บ้าน' คนใหม่

“บอร์ดกองทุนหมู่บ้าน” ตั้ง “ประภาศ คงเอียด” เป็นประธานสรรหาผอ.กองทุนหมู่บ้านคนใหม่ ขีดเส้น 90 วันสรรหา ให้แล้วเสร็จ

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงานในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่ 9 /2564เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) คนใหม่

โดยมีสาระสำคัญคือนายรักษ์พงษ์ เช่งเจริญ ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนชุมชนเมืองแห่งชาติ มีผลเมื่อวันที่ 1 ม.ค.2564 จึงทำให้ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่างลง และมีความจำเป็นต้องคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระดำรงตำแหน่ง การคัดเลือก การพ้นจากตำแหน่ง การปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมซนเมืองแห่งชาติจึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

โดยมีองค์ประกอบได้แก่ นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานอนุกรรมการ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นอนุกรรมการ นายเจริญ ตระการฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็อนุกรรมการ เป็นต้น

162211686862

ทั้งนี้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติคนใหม่ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการคัดเลือกสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ