DOD ได้รับคืนใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธ์กัญชง จาก อย.แล้ว

DOD ได้รับคืนใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธ์กัญชง จาก อย.แล้ว

DOD เผยได้รับคืนใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธ์กัญชง จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า บริษัทได้รับคืนใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธ์กัญชง จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2564 โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมในใบอนุญาตดังนี้

ในการนำเข้าแต่ละคร้ัง ต้องได้ร้บใบอนุญาตนำเข้าแต่ละคร้ัง (Import Authorization Narcotic Drugs) ตาม Form NAR.5 (HEMP)-1 ทุกคร้ังที่นำเข้า ตามข้อ 19 ของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563

สำหรับใบอนุญาตฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยเป็นการปรับปรุงแบบฟอร์มและข้อมูลในใบอนุญาต ชบ 1/2564(น) ลงวันที่ 25ก.พ. 2564ให้เป็นปัจจุบัน