ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 2250-2450บ./100ก.ก., ปลายข้าวเหนียว (62/63) 1600-1660บ./100ก.ก.

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 2250-2450บ./100ก.ก., ปลายข้าวเหนียว (62/63) 1600-1660บ./100ก.ก.

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2564

  •                 ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

                 ชนิดข้าว                                      บาท/100 ก.ก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (62/63)                              2300-2400

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                            -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)                      2300-2450

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)                 2250-2450

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                                    1260

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                                1300

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                                    2000-2080

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                                 1260

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                               -

ข้าวขาว 5%                                                  1470-1500

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                                         1240-1300

ปลายข้าวขาวซีวัน                                              1140-1180

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                              9.40-9.60

ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย

161675982780