“เอกชน”ขับเคลื่อนวิจัยและพัฒนา

“เอกชน”ขับเคลื่อนวิจัยและพัฒนา

“นวัตกรรม”คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในอนาคตเช่นเดียวกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี อ

“นวัตกรรม”คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในอนาคตเช่นเดียวกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา(R&D) จึงเป็นกุญแจสำคัญของการเข้าสู่เป้าหมายดังกล่าว รายงาน “The Innovation Imperative for Developing East Asia” จัดทำโดยธนาคารโลก สาระส่วนหนึ่งว่าด้วยการใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาในเอเชียตะวันออกโดยแบ่งเป็นภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาคธุรกิจ ภาครัฐ สถาบันการศึกษาชั้นสูง และองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไรหรืออื่นๆ ที่ีมีสัดส่วนการลงทุนด้าน R&D ที่ต่างกัน

สำหรับประเทศไทยพบว่า มีสัดส่วนที่แตกต่างจากประเทศที่มีรายได้ระดับสูงของ OECD คือการลงทุนดังกล่าวเกิดขึ้นในกลุ่มภาคธุรกิจ และองค์กรเอกชนมากกว่า ขณะที่กลุ่มประเทศรายได้สูงมีการลงทุนจากองค์กรเอกชนสูงสุด รองลงมาคือภาครัฐ ส่วนผู้นำด้านนวัตกรรมอย่างจีน ไม่มีสัดส่วนการลงทุนจากองค์กรเอกชนเลย ขณะที่ภาครัฐเป็นหัวเรือใหญ่ในการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา