รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (24 ก.พ.64)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (24 ก.พ.64)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

         ชนิดข้าว                                      บาท/100 ก.ก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (62/63)                        2300-2400

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                    -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)               2350-2500

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)              2250-2450

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                             1260

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                           1300

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                             1950-2000

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                          1260

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                       -

ข้าวขาว 5%                                          1460-1500

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                                 1280-1350

ปลายข้าวขาวซีวัน                                      1160-1180

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                     9.20-9.50

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)