ประกาศราคาแร่ (24 ก.พ.64)

ประกาศราคาแร่ (24 ก.พ.64)

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

(บาท / หน่วย)

1.ดีบุก                                   เมตริกตันละ       812,290.00

2.สังกะสี                                เมตริกตันละ         85,810.00

3.ทองคำ                                กรัมละ                 1,736.21

4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์       เมตริกตันละ       429,320.00

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่