ตรวจสอบเงินส่วนต่าง ‘ประกันรายได้มันสำปะหลัง’ งวดที่ 4

ตรวจสอบเงินส่วนต่าง ‘ประกันรายได้มันสำปะหลัง’ งวดที่ 4

ตรวจสอบเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จ่ายส่วนต่าง "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" งวดที่ 4 เช็คที่นี่!

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 หรือ "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพ เป้าหมายเกษตรกร 524,000 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 9,570 ล้านบาท

โดย "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง" เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 4) ความว่า

มติที่ประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษรตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 4) หรือ "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ดังนี้

ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 4) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยระบุวันที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.30 บาท

ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 2.50 บาท) กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 4 คือ กิโลกรัมละ 0.20 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

161416016333

ที่มา : กรมการค้าภายใน