'วิรไท' รับตำแหน่งเลขาธิการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 'มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง'

'วิรไท' รับตำแหน่งเลขาธิการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 'มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง'

"ดร.วิรไท" อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ วังสระปทุม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการประชุมประจำปีครั้งที่ 1/2564 ณ วังสระปทุม


ในการนี้ที่ประชุมมีมติปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล (ขวา) จากประธานคณะกรรมการ เป็นประธานคณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ (กลาง) จากเลขาธิการและประธานคณะกรรมการบริหาร เป็น ประธานคณะกรรมการ และ ดร.วิรไท สันติประภพ (ซ้าย) จากกรรมการ เป็นเลขาธิการ และประธานคณะกรรมการบริหาร

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดากล่าวว่า การที่ ดร.วิรไท รับตำแหน่งในครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ต้อนรับผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเพื่อนำมูลนิธิฯ ไปเพิ่มพูนประโยชน์แก่ประชาชนหลังจาก ที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำเนินการมา ตั้งแต่ พ.ศ.2515 และจะครบรอบ 50 ปี ใน พ.ศ. 2565