“อีอีซีไอ” จับมือเอกชนจีน ขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรม

 “อีอีซีไอ” จับมือเอกชนจีน ขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรม

EECi จับมือ เอกชนจีน ขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรม SMC ดันใช้ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ยกขีดความสามารถแข่งขันของโรงงานไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงนามความร่วมมือกับ SIASUN AUTOMATION (SINGAPORE) PTE. LTD. เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ด้วยการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มาร่วมขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Smart Manufacturing Center: SMC)

นายเจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้อำนวยการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) กล่าวว่า ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมสำคัญของ EECi ในการสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของไทย ให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้ด้วยการประยุกต์ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

นาย Zhao Chen ประธานกรรมการบริหาร SIASUN AUTOMATION (SINGAPORE) กล่าวว่า เซียซุน คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทชั้นนำจากจีน ที่เติบโตขึ้นจนกลายเป็นบริษัทไฮ-เทค ระดับโลกที่บูรณาการนวัตกรรม วิจัยพัฒนา และการผลิตหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ศูนย์นวัตกรรม SMC ภายใต้ EECi ARIPOLIS ได้รับอนุมัติกรอบงบประมาณจาก ครม. จำนวน 5,400 ล้านบาท โดยในระยะแรกจะเป็นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม โดยได้ร่วมมือหน่วยงานรัฐและเอกชนพัฒนาโครงการนำร่อง IDA Platform (Industrial IoT and Data Analytics Platform) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากจากอุปกรณ์ IoT ปัจจุบัน มีโรงงานนำร่องเข้าร่วมโครงการในปี 2563 จำนวน 15 โรงงาน และจะขยายไปอีก 500 โรงงานภายในเวลา 3 ปี