'กรมส่งเสริมการเกษตร' เร่งขึ้นทะเบียน-ปรับปรุงฐานเกษตรกร ปี 2564

'กรมส่งเสริมการเกษตร' เร่งขึ้นทะเบียน-ปรับปรุงฐานเกษตรกร ปี 2564

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 เป้าหมาย 5.7 ล้านครัวเรือน หวังใช้ข้อมูลเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมรับสิทธิช่วยเหลือจากภาครัฐ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงใช้ในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ

โดยวางเป้าหมายไว้ 5.7 ล้านครัวเรือน เบื้องต้น(21 ม.ค.) มีผู้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว จำนวน 1,037,976 ครัวเรือน 2,116,273 แปลง พื้นที่เพาะปลูก 14,792,249.55 ไร่ หรือ คิดเป็น 18.21% ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและติดตามเกษตรกรให้แจ้งข้อมูลการเกษตรอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน เพื่อเก็บข้อมูลการเพาะปลูกพืชนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร พร้อมทั้งประมวลผลข้อมูลการจัดทำสารสนเทศด้านการเกษตรในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้อง สามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน

161174437986

“การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือว่ามีความสำคัญ ซึ่งเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ตามโครงการที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดทำขึ้น ได้แก่ โครงการประกันรายได้พืช 4 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ500บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่ก่อน” นายเข้มแข้ง กล่าว

161174440140

นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้หลังจากเพาะปลูกพืชไปแล้ว15วันจนถึงก่อนวันเก็บเกี่ยวไม่เกิน60วันและจะมีกระบวนการตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บพิกัดแปลงกรณีแปลงใหม่

แต่สำหรับแปลงเดิมนั้นหลังจากรับแจ้งข้อมูลแล้วจะใช้วิธีการปิดประกาศเป็นเวลา3วันเพื่อการยืนยันหรือคัดค้านของเกษตรกรในหมู่บ้านหรือชุมชน โดยเกษตรกรต้องมาลงนามรับรองข้อมูลของตนเองด้วย สำหรับเกษตรกรรายใหม่สามารถแจ้งขึ้นและปรับปรุงข้อมูลได้ณสำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกในส่วนของเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งหรือปรับปรุงผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook

ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำการปรับปรุงให้สามารถตรวจสอบผลการรับเงินจากการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐเช่นโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563/64โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563/64โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยและมาตรการช่วยเหลืออื่นๆจากภาครัฐให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบการรับเงินได้ภายในแอปพลิเคชันโดยการเข้าสู่ระบบจากนั้นเลือกหัวข้อ“ติดตามสิทธิ์”แล้วเลือกชื่อโครงการที่ต้องการตรวจสอบ