'อิสราเอล-สหรัฐ' หนุนผู้ประกอบการสตรีมากสุด

'อิสราเอล-สหรัฐ' หนุนผู้ประกอบการสตรีมากสุด

“มาสเตอร์การ์ด” เผยข้อมูลจากดัชนีผู้ประกอบการสตรีในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจที่เป็นผู้หญิงใน 58 ประเทศ หรือคิดเป็น 80% ของแรงงานหญิงทั่วโลก

โดยมีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมถึงช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19

มาสเตอร์การ์ด พบว่า 3 ประเทศแรกที่มีสภาพเกื้อหนุนและเปิดโอกาสให้ผู้หญิงประสบความสำเร็จในฐานะผู้ประกอบการมากที่สุด คือ “อิสราเอล สหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์” ซึ่งชี้ว่า ประเทศเหล่านี้ มีการดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเพศหญิง สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคม และปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านวัฒนธรรมที่เกื้อหนุน รวมถึงเปิดโอกาสให้เพศหญิงภาคธุรกิจแสดงศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจ โดยนำเอาผู้นำหญิงที่ประสบความสำเร็จมาเป็นต้นแบบ

สำหรับ “ไทย” อยู่ในอันดับที่ 11 นับว่าทำได้ดีในการสนับสนุนผู้หญิงให้มีความก้าวหน้าด้านอาชีพการงานและการมีบทบาทต่อความเจริญของเศรษฐกิจของประเทศ

ดัชนีนี้ ยังชี้ให้เห็นถึงผลกระทบโควิด-19 ต่อผู้ประกอบการหญิงอย่างชัดเจน โดย 87% ของผู้ประกอบการหญิงระบุว่าได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะธุรกิจภาคท่องเที่ยว ค้าปลีก และอาหาร

'อิสราเอล-สหรัฐ' หนุนผู้ประกอบการสตรีมากสุด