รัฐบาลดันงบวิจัย- พัฒนาแตะ 4 แสนล้านบาทในปี 2570

รัฐบาลดันงบวิจัย- พัฒนาแตะ 4 แสนล้านบาทในปี 2570

รัฐบาลเดินหน้าเพิ่มงบวิจัยและพัฒนา ปี 64 แตะ 2.7 แสนล้านบาท หรือ 1.5% ของจีดีพี ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 4 แสนล้านบาท หรือ 2% จีดีพี ในปี 2570 ส่วนปี 2565 ครม.ไฟเขียวเพิ่มงบวิจัยในส่วนของหน่วยงานรัฐเพิ่มอีก 2.44 หมื่นล้าน เน้นเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

นายกิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดเผยในฐานะผู้ช่วยเลขานุการสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าเมื่อเร็วๆนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 24,400 ล้านบาท ตามที่ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ นำเสนอ

โดยกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย งบสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) จำนวน 14,640 ล้านบาท เป็นการสนับสนุนทุนแบบให้มีการแข่งขัน (Competitive Funding) สำหรับการทำวิจัยที่เน้นตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมาย 4 แพลตฟอร์ม 17 โปรแกรมที่ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ตั้งแต่การพัฒนากำลังคน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ และงบสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) จำนวน 9,760 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) และ Functional-based Research Fund เพื่อสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน โดยการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเน้นความยืดหยุ่นและคล่องตัว

ครม.ยังเห็นชอบกรอบการเพิ่มสัดส่วนงบประมาณการวิจัยและพัฒนา (R&D)ในภาพรวมของประเทศในปี 2564 จะอยู่ที่ประมาณ 2.7 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) และมีแผนที่จะสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในด้านนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายว่าในปี 2570 จะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 2% ต่อจีดีพีหรือคิดเป็นเม็ดเงินประมาณ 2 แสนล้านบาท ซึ่งการลงทุนด้านนี้ส่วนใหญ่จะยังอยู่ที่ภาคเอกชนโดยภาครัฐสนับสนุน 

"ครม. เห็นว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายหลายด้าน จึงมีความจำเป็นต้องนำความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมมาช่วยแก้ไขปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศ และแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสำคัญและเร่งด่วนของประเทศดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ"

สำหรับแผนงานและเป้าหมายของปี 2565 (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง สำหรับปีงบประมาณ 2565 จะมุ่งเน้นการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการบนรากฐานของการพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน สามารถใช้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมอย่างมีนัยสำคัญ และสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีรองรับการดำรงชีวิตในวิถีใหม่ (New Normal)