"พาณิชย์-เกษตร จับมือจัดทำ Big Data ภาคเกษตร

"พาณิชย์-เกษตร จับมือจัดทำ Big Data ภาคเกษตร

สนค. และ สศก. เดินหน้าการจัดทำฐานข้อมูลภาคเกษตรขนาดใหญ่ร่วมกัน ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” และยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ตั้งเป้าหมายผสานข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้ทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลสินค้า ยกระดับเกษตรกรแข่งขันในตลาดโลก

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)  เปิดเผยว่า สนค.ได้ร่วมกับนายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) โดยที่ประชุมได้นำเสนอสิ่งที่ทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการไปแล้วเกี่ยวกับฐานข้อมูลสินค้าเกษตร พิจารณาจุดที่สามารถเติมเต็มให้กันได้ (gap analysis) และหารือเกี่ยวกับแผนงานดำเนินการเบื้องต้นของปี 2564-2566

การประชุมครั้งนี้ได้กำหนดขอบเขตและเป้าหมายร่วมกันคือ “การสร้าง Big data เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด "เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกร ให้มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย และมีมูลค่าเพิ่ม ตรงกับความต้องการของตลาดในประเทศ และต่างประเทศ  เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรได้ในราคาสูง มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน และยกระดับให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก (Local to Global)

161112100939

“ เบื้องต้นได้เห็นชอบแผนงานเร่งด่วน (Quick win) ได้แก่ การจัดทำข้อมูลและออกแบบการแสดงผลที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและผู้ประกอบการ อาทิ ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรสำคัญ อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และยางพารา สำหรับระยะกลางและยาว คือ การร่วมสร้างชุดข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ โดยอาจพิจารณาขยายไปยังกลุ่มสินค้าอาหาร อาทิ อาหารฮาลาล และสินค้าอินทรีย์  “

นางสาวพิมพ์ชนก  กล่าวว่า ระบบฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลภาคเกษตรนี้ ต้องตอบโจทย์และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งในระดับผู้บริหาร และผู้ใช้งานทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน การดำเนินงานด้านข้อมูลจำเป็นต้องมีการทำธรรมาธิบาลข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นยำ ไม่ซับซ้อน นำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ในทุกภาค ซึ่งทั้ง 2 กระทรวง ต่างให้ความสำคัญงานด้านข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง โดยจากหน้าที่ของสองกระทรวงที่ต่างกัน คือเกษตรเน้นด้านการผลิต พาณิชย์เน้นไปด้านการขาย ข้อมูลที่มีจึงสามารถนำมาต่อร้อยเรียงกันให้เห็นภาพได้ตลอดสายการผลิตสินค้าเกษตรโดยที่อาจมีบางส่วนที่ทับซ้อนกันบ้าง แต่ฝ่ายเลขานุการจะหารือในรายละเอียดต่อไป