มาตรการช่วย"ไร่อ้อย"หมื่นล้าน ซื้อปัจจัยผลิตตันละ85 บาท -ลดเผาลดฝุ่นให้ตันละ 92 บาท

มาตรการช่วย"ไร่อ้อย"หมื่นล้าน  ซื้อปัจจัยผลิตตันละ85 บาท -ลดเผาลดฝุ่นให้ตันละ 92 บาท

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทย ที่ส่งกระทบต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 2 แสนรายทั่วประเทศ ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญ และยกระดับการพัฒนาเกษตรกรกลุ่มนี้มาอย่างต่อเนื่อง

โดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการเงินช่วยเหลือเกษตกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 2562/2563 โดยโครงการนี้มีกรอบวงเงินช่วยเหลือ 10,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 มาตรการ ได้แก่ 1. วงเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงานทุกรายที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 จำนวน 6,500 ล้านบาท เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตในอัตราตันละ 85 บาท รายละไม่เกิน 5,000 ตัน โดยจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกชาวไร่อ้อย จำนวน 190,104 ราย วงงินรวม 6,321.99 ล้านบาท ปริมาณอ้อยที่ได้รับการช่วยเหลือ 74.38 ล้านตัน

2. วงเงิน 3,500 ล้านบาท นำไปช่วยหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานทุกตันอ้อยในอัตราตันละ 92 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย จำนวน 133,519 ราย วงเงินรวม 3,457.49 ล้านบาท ปริมาณอ้อยสดที่ได้รับการช่วยเหลือ 37.58 ล้านตัน ทำให้มีชาวไร่อ้อยได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น จำนวน 190,104 ราย วงเงินที่จ่ายช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น จำนวน 9,779.48 ล้านบาท วงเงินคงเหลือจำนวน 220.52 ล้านบาท

161019306911

              

ทั้งนี้ การช่วยเหลือปัจจัยการผลิตเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ส่งผลให้สามารถลดพื้นที่การเผาอ้อย 1.2 ล้านไร่ ปริมาณอ้อยไฟไหม้ลดลงคิดเป็น 11.46% เมื่อเทียบกับฤดูการผลิตปี 2561/2562 อยู่ที่ 61.11% โดยในฤดูการผลิตปี 2562/2563 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบรวมทั้งสิ้น 74.89 ล้านตัน ประกอบด้วย ปริมาณอ้อยสด 37.71 ล้านตัน และปริมาณอ้อยไฟไหม้ 37.18 ล้านตัน (หรือคิดเป็น 50.35% และ 49.65% ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมดตามลำดับ) นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนและจูงใจให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดส่งโรงงานมากขึ้นและช่วยลดปัญหามลพิษที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาตเล็ก (PM 2.5) ด้วย

รวมทั้งยังมีโครงการเพื่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยจัดซื้อเครื่องสางใบอ้อยมาให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ยืม ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในการตัดอ้อยสด ซึ่งสามารถติดต่อขอยืมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4 และขยายระยะเวลาชำระคืนหนี้เงินกู้ของโครงการส่งเสริมสินเชื่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2562-2564 และพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 1 ปี

161019310857

โดย มาตรการดังกล่าว นอกจากจะช่วยยะระดับรายได้ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ชาวไร่อ้อยหันมาเก็บเกี่ยวอ้อยสดเข้าโรงงานแทนการเผาไร่อ้อย ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ได้ในระยะยาว

161019313168