ส่องผลดำเนินงาน ปี 2563 'ศูนย์บริหารแรงงาน EEC' ทำอะไรไปบ้าง?

ส่องผลดำเนินงาน ปี 2563 'ศูนย์บริหารแรงงาน EEC' ทำอะไรไปบ้าง?

ส่องผลดำเนินงาน ปี 2563 "ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก" (EEC) ทำอะไรไปบ้าง?

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยหนึ่งในสาระสำคัญของการประชุม ครม.ครั้งนี้ คือ การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ .. 2563 ของศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre)

โดยผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 มีดังนี้

1.การให้บริการจัดหางาน มีจำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่

 • จัดหางานให้กลุ่มอุตสาหกรรมปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) และอุตสาหกรรมดั้งเดิม เป้าหมาย 28,000 คน ผลการดำเนินงาน 40,464 คน คิดเป็น 144.51%
 • แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา เป้าหมาย 48,838 คน ผลการดำเนินงาน 70,401 คน คิดเป็น 144.15%
 • ตรวจลงตราและออกใบอนุญาตทำงาน เป้าหมาย 13,000 คน ผลการดำเนินงาน 10,372 คน คิดเป็น 79.78%

2.การพัฒนาฝีมือแรงงาน มีจำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่

 • ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 10 อุตสาหกรรม เป้าหมาย 10,095 คน ผลการดำเนินงาน 11,357 คน คิดเป็น 112.50%
 • ส่งเสริมสถานประกอบการยกระดับทักษะแรงงาน 739,305 คน

3.ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีจำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่

 • ตรวจแรงงานในระบบเป้าหมาย 1,305 แห่ง แรงงาน 55,800 คน ผลการดำเนินงาน 1,353 แห่ง แรงงานจำนวน 107,506 คน คิดเป็น 103.68% และ 199.66%
 • ตรวจและกำกับสถานประกอบการตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย เป้าหมาย 870 แห่ง แรงงาน 61,700 คน ผลการดำเนินงาน 871 แห่ง แรงงานจำนวน 174,820 คน คิดเป็นร้อยละ 100.11% และ 283.34%
 • สำรวจความต้องการแรงงาน (ผ่านแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ คร.11) เป้าหมาย 10,224 แห่ง ผลการดำเนินงาน 11,872 แห่ง คิดเป็น 116.12%

4. ด้านประกันสังคม มีจำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่

 • ให้คำปรึกษาแนะนำด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและกองทุนประกันสังคม เป้าหมาย 2,280,300 คน ผลการดำเนินงาน 2,728,602 คน คิดเป็น 119.66%
 • ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม .. 2533 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เป้าหมาย 55,577 คน ผลการดำเนินงาน 100,922 คน คิดเป็น 181.59%
 • ส่งเสริม e-Service และ e-Payment เป้าหมาย 21,664 คน ผลการดำเนินงาน 28,879 คน คิดเป็น 133.30%
 • ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับผู้ประกันตน เป้าหมาย 143,032 คน ผลการดำเนินงาน 161,139 คน คิดเป็น 112.66%

5.กิจกรรมอื่น ได้แก่

 • การประชุมบูรณาการร่วมขับเคลื่อนศูนย์กับหน่วยงานต่าง 88 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์รูปแบบเอกสารให้กับประชาชนในพื้นที่ 2,040 ฉบับ และรูปแบบอื่น เช่น วิทยุชุมชน แนะนำในสถาบันการศึกษา หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook / YouTube) เป็นต้น 537 ครั้ง
 • การจัดงาน Job Expo Thailand 2020 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 สถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแจ้งตำแหน่งงานว่าง 86,848 อัตรา มีผู้สมัครงาน 13,351 คน และได้บรรจุงาน 4,025 คน (ยอดสะสม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563)