SAMARTขาย OTO เกลี้ยงพอร์ต 69.18%

SAMARTขาย OTO เกลี้ยงพอร์ต  69.18%

กลุ่ม SAMART ขายทิ้งหุ้น OTO 193.70 ล้านหุ้น คิด 69.18% ราคา 2.40 บาท มูลค่า 464.88 ล้านบาท ให้นักลงทุน 3 ราย "บุญเอื้อ จิตรถนอม-สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์-ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์" ผ่านกระดานบิ๊กล็อต วันที่ 9 ธ.ค. นี้ เพื่อกลับมามุ่งเน้น Core Business

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ SAMART แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท วันทูวัน คอนเทคส์ จำกัด(มหาชน) หรือ OTO ให้กับนักลงทุน 3 ราย ได้แก่ นายบุญเอื้อ จิตรถนอม,นายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ และนายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ โดยบริษัทฯ และบริษัท สามารถวิศวกรรม จํากัด (SE) จะขายหุ้นสามัญที่ถือใน OTO จํานวน 191,600,000 หุ้น และ 2,100,000 หุ้น ตามลําดับ ซึ่งรวมเป็นจํานวน193,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.18 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดของ OTO ในราคาหุ้นละ 2.40 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 464,880,000 บาท โดยหลังการจำหน่ายหุ้นดังกล่าว จะส่งผลให้ OTO ไม่ใช่บริษัทย่อยของ SAMARTอีกต่อไป และได้ถือหุ้นอีกต่อไป   

ทั้งนี้ภายหลังวันที่มีการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์กรรมการของ OTO จํานวน 6 ท่านจะทําการลาออกจากตําแหน่งประกอบไปด้วย 1นายชัยศักดิÍ อังค์สุวรรณ  นายธนานันท์ วิไลลักษณ์  นายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายธีระชัย พงศ์พนางาม นางผ่องศรี สลักเพชร และ นพ.ระเฑียร ศรีมงคล             

สำหรับราคาที่เสนอขายหุ้นละ 2.40 บาท เป็นไปตามการเจรจาต่อรองและการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งบริษัทได้พิจารณาราคาเสนอซื้อประกอบกับราคาประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีต่างๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากราคาเสนอซื้อที่หุ้นละ 2.40 บาทดังกล่าว บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาสูงกว่าราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นหักด้วยเงินปันผลรับที่หุ้นละ 0.80 บาท 

    อย่างไรก็ตามการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ OTO เป็นการปรับโครงสร้างของบริษัท เชิงกลยุทธ์ เนื่องจากบริษัทมีเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจบนพื้นฐานของความชำนาญและโอกาสการเติบโตในระยะยาว โดยธุรกิจที่มุ่งเน้นประกอบด้วยธุรกิจด้าน  Digital ICT Solutions & Services และธุรกิจด้าน Utilities & Transportations ซึ่งเกี่ยวโยงกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศจากเป้าหมายดังกล่าว นำมาสู่การปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีความชัดเจน เพื่อผลักดันให้บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการต่อยอดธุรกิจ บริษัทจึงตัดสินใจจำหน่ายหุ้นสามัญของ OTO ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการ  Contact Center ให้กับกลุ่มนักลงทุนดังกล่าว ที่มีความสนใจ และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจนี้ให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต  

    สำหรับเงินที่ได้ 464.88 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท และช่วยรองรับการขยายกิจการในอนาคต และชำระหนี้กับสถาบันการเงิน 


 

ด้านบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า คาดว่า SAMART และบริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด จะทำการขายหุ้นของบริษัทให้กับนักลงทุนทั้ง 3 รายเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 9 ธ.ค.2563 โดยการทำบิ๊กล็อต 


นอกจากนี้OTO ยังแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯอีกว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 4 ธ.ค.2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 ธ.ค.2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 ธ.ค.2563