'วิกรม กรมดิษฐ์'ทุ่ม372 ล้าน ซื้อหุ้นเพิ่มทุนAMATAเกินสิทธิ

'วิกรม กรมดิษฐ์'ทุ่ม372 ล้าน ซื้อหุ้นเพิ่มทุนAMATAเกินสิทธิ

"วิกรม กรมดิษฐ์ " ซื้อหุ้น AMATA จำนวน 31.60 ล้านหุ้น คิดเป็น2.748% มูลค่า 372.95 ล้านบาท ซึ่งเป็นการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุ นาย วิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)หรือ AMATA ซื้อหุ้นAMATAซึ่งเป็นการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ ที่ราคา11.80 บาท จำนวน 31.60 ล้านหุ้น คิดเป็น2.748% มูลค่า 372.95 ล้านบาท ทำให้ภายหลังการซื้อหุ้นครั้งนี้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 291.95 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น25.38