GULF แจ้งเข้าถือหุ้น INTUCH ครบ 10% ครองผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2

GULF แจ้งเข้าถือหุ้น INTUCH ครบ 10% ครองผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2

GULF เข้าถือหุ้น INTUCH ครบ 10% ตามนโยบาย ครองอันดับ 2 บนแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่

ตามที่บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญใน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH  ได้ไม่เกิน 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ INTUCH ภายในวงเงิน 1.9 หมื่นล้านบาท โดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควรภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ล่าสุด เมื่อ 6 ต.ค. ที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าถือหุ้นสามัญของ INTUCH เป็นจำนวน 320.65 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 10% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ขณะเดียวกัน INTUCH ได้แจ้งปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีการเปลี่ยนแปลงคือ GULF มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 7.99% เป็น 10% ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ของ INTUCH ขณะที่ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ยังคงเป็น Singtel Global Investment ซึ่งถือหุ้น 21%