โครงสร้างเกษตรในอีอีซี

โครงสร้างเกษตรในอีอีซี

ขึ้นชื่อว่า เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ไม่ได้มีแค่เรื่องอุตสาหกรรม แต่อีอีซีคือการยกระดับการพัฒนาในภาพรวมที่ประกอบด้วยด้านการอยู่อาศัย การค้า การลงทุน ท่องเที่ยว และที่สำคัญและหลงลืมไปไม่ได้เลยคือ “การเกษตร”

ขึ้นชื่อว่า เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ไม่ได้มีแค่เรื่องอุตสาหกรรม แต่อีอีซีคือการยกระดับการพัฒนาในภาพรวมที่ประกอบด้วยด้านการอยู่อาศัย การค้า การลงทุน ท่องเที่ยว และที่สำคัญและหลงลืมไปไม่ได้เลยคือ “การเกษตร”

การประชุมเรื่องแผนพัฒนาภาคการเกษตรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)หรืออีอีซี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เมื่อเร็วๆนี้ หารือถึง ภาคการเกษตรเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ภาคอุตสาหกรรมและบริการ

จากผลการศึกษาเบื้องต้นของ สกพอ. ยืนยันว่า ความต้องการสินค้าเกษตรในพื้นที่อีอีซี นั้นมีสูงมาก แต่สินค้าเกษตรที่ได้ต้องมีคุณภาพตรงกับความต้องการ ดังนั้นการทำการเกษตรในอีอีซี นี้จึงต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อให้ได้คุณภาพ ผลผลิตที่สม่ำเสมอ แต่ต้นทุนการผลิตลดลง

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางด้านอาหาร ก็เห็นด้วยในหลักการ และพร้อมให้การสนับสนุน โดยเฉพาะการผลักดันให้เกษตรกรมีรายได้เท่ากับกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ