กพท.ประกาศปิดสนามบินภูเก็ตอีก 15 วัน หวังคุมโควิด -19 ระบาด

กพท.ประกาศปิดสนามบินภูเก็ตอีก 15 วัน หวังคุมโควิด -19 ระบาด

กพท.ขยายคำสั่งปิดสนามบินภูเก็ตอีก 15 วัน ถึง 15 พ.ค.นี้ หลังผู้ว่าราชการภูเก็ต ยังคุมเข้มทางเข้า - ออก กันโควิด -19 ระบาด

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (30 เม.ย.) ได้ออกคำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่ 103/2563 เรื่อง การระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้ออกมาตรการยกระดับความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ปิดช่องเข้า-ออกในช่องทางบกและช่องทางน้ำ ตามประกาศจังหวัดภูเก็ตฉบับที่ 11/2563 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563

โดยได้ประสานการปฏิบัติในการใช้มาตรการเพิ่มเติมในการปิดช่องทางเดินอากาศยานและได้มีคำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่ 85/2563 เรื่อง การระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 ให้ระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น. นั้น

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นลำดับ 2 ของประเทศ และมีอัตราการติดเชื้อสูงที่สุดในประเทศไทย ถึงแม้การระบาดของโรคจะมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังพบว่ามีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องทุกวันในหลายพื้นที่ของจังหวัด ทำให้ยังต้องมีการคัดกรอง ค้นหา เฝ้าระวัง ควบคุมโรคและรักษาพยาบาล ซึ่งส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมช่องทางการเดินทางเข้า-ออก

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ในคราวการประชุม ครั้งที่ 24/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ได้ประสานขอให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพิจารณาขยายระยะเวลาการระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ตออกไปอีก 15 วัน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันสาธารณะมิให้เกิดเหตุกาณ์การระบาดของโรครุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตสามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60/22 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทสไทยจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

1.ให้ระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต เว้นแต่เป็นการให้บริการแก่อากาศยานดังต่อไปนี้

  • (1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft)
  • (2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing)
  • (3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง (4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) (Humanitarian aid, medical and relief flights)
  • (5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา (Repatriation) 
  • (6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft)

2.ให้ผู้ควบคุมอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน และบุคคลผู้เดินทางโดยอากาศยานตาม 1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของจังหวัดภูเก็ตโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น. หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง