ครม.ไฟเขียวขยายเวลาตั๋วจำนำและลดดอกเบี้ยรับจำนำสู้ 'โควิด-19'

ครม.ไฟเขียวขยายเวลาตั๋วจำนำและลดดอกเบี้ยรับจำนำสู้ 'โควิด-19'

ครม.อนุมัติขยายอายุตั๋วโรงรับจำนำรัฐอีก 90 วันพร้อมขยายเวลาปลอดดอกเบี้ย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤติ “โควิด-19”

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 31 มี.ค.เห็นชอบอนุมัติโครงการ “สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด19” ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ซึ่งเป็นการขยายเวลาตั๋วจำนำและลดดอกเบี้ยรับจำนำสำหรับผู้มาใช้บริการวงเงินต้นไม่เกิน 10,000 บาท ที่มีตั๋วจำนำตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.-31 มี.ค.2563 จะขยายเวลาตั๋วจำนำจาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 4 เดือน 120 วันโดยไม่คิดดอกเบี้ยในส่วนที่ขยายระยะเวลา

ทั้งนี้ต้องลงทะเบียนตามที่สถานธนานุเคราะห์ (สธค.) กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 พ.ค.2563 จำกัด 1 คน 1 สิทธิ์เท่านั้น และสำหรับผู้มาใช้บริการจำนำใหม่วงเงินต้นไม่เกิน 15,000 บาท คิดดอกเบี้ย0.125% ต่อเดือน ทั้งนี้นับตั้งแต่วันถัดจากที่ครม.มีมติเห็นชอบ ถึงวันที่ 31 พ.ค.2563 จำกัดสิทธิ์ 1 คนต่อ 1 ตัว 1 ใบต่อ 1 รอบการจำนำเท่านั้น

ทั้งนี้ พม.คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือประชาชนในการขยายเวลาตั๋วจำนำประมาณ 41,000 รายและลดดอกเบี้ยรับจำนำประมาณ 177,600 ราย รวมทั้งสิ้นประมาณ 218,600 ราย ทั้งนี้ถือเป็นมาตรการหนึ่งในการดูแลและเยียวยาประชาชนฐานรากที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

น.ส.รัชดา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติให้สธค.กู้เงินดอกเบี้ยต่ำ จำนวน 2,000 ล้านบาทจากธนาคารออมสิน โดยให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน เพื่อเป็นการเตรียมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับธุรกรรมการให้บริการรับจำนำแก่ประชาชน โดยการกู้เงินดังกล่าวจำนวนดังกล่าว อยู่ระหว่างกระทรวงการคลังดำเนินการบรรจุไว้ในแผนบริหารหนี้สาธารณะ