'ประวิตร' เคาะรถเลนขวาวิ่งความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม.

'ประวิตร' เคาะรถเลนขวาวิ่งความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม.

พล.อ.ประวิตร ห่วงใยประชาชน สั่ง เร่งแก้ปัญหาจราจร กำชับ คจร. ติดตามขับเคลื่อน พัฒนาระบบคมนาคมทั่วประเทศ เห็นชอบเพิ่มความเร็วรถเลนขวาสุดทำความเร็ว 120 กม./ชม.

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้ร่วมกันหารือ แนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน และการจัดระบบการจราจร รวมถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรของประเทศ โดยเห็นชอบเรื่องที่สำคัญได้แก่ แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขต กทม.และปริมณฑล เกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่ และการรองรับปริมาณการจราจรบนถนนในจุดที่จำเป็น รวมถึงการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดปริมาณรถส่วนบุคคลบนถนน

นอกจากนี้ เห็นชอบให้มีการปรับเพิ่มอัตราเร็วของรถยนต์ทุกประเภทที่มีช่องจราจร4 ช่องขึ้นไปให้ใช้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 120 กม./ชม.และไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.ในช่องทางเดินรถขวาสุด และเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการจัดท่าเทียบเรือสาธารณะ สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำเชื่อมต่อกับระบบขนส่งรถไฟ และรถประจำทาง

โดยให้บริการลักษณะตั๋วร่วม(ล้อ,ราง,เรือ) รวมถึงได้รับทราบ แนวทางการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คจร. เร่ง กำกับติดตามขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบคมนาคมทั้งใน กทม. ,ปริมณฑล และต่างจังหวัดให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ อย่างเป็นรูปธรรม มีการบูรณาการด้านคมนาคมของทุกหน่วยงาน ต้องคำนึงถึงเป้าหมายเพื่อการเดินทางและการขนส่งที่มีความรวดเร็ว สะดวก ลดอุบัติเหตุ และปลอดภัย รวมทั้งรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ได้ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวย้ำให้กระทรวงที่รับผิดชอบและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมมือกัน เร่งรัดการดำเนินงาน อย่างจริงจัง ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เพื่อช่วยพัฒนาระบบคมนาคม และแก้ปัญหาการขนส่ง,การจราจรให้ได้ผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตามนโยบายของรัฐบาล ต่อไป