SAMART คว้างานสรรพสามิตกว่า 8 พันล้าน

SAMART คว้างานสรรพสามิตกว่า 8 พันล้าน

SAMART ได้งานพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าประเภท สุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิตในประเทศ มูลค่าโครงการรวม 8.03 พันล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 7 ปี

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAMART แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมสรรพสามิต ฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 ให้ไปทำสัญญาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าประเภทสุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิตในประเทศ มูลค่า โครงการรวม 8,032.50 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 7 ปี

ทั้งนี้บริษัทจะเป็นผู้รับจ้างพิมพ์รหัสควบคุมบรรจุภันฑ์( Direct Coding) บนภาชนะบรรจุสุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิตในประเทศด้วยเทคโนโลยีระบบควบคุมบนบรรจุภัณฑ์(Direct Coding System) โดยแจ้งให้บริษัทไปทำสัญญาภายใน7 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว