บำรุงราษฏร์ต้าน 'บีดีเอ็มเอส' เทคโอเวอร์

บำรุงราษฏร์ต้าน 'บีดีเอ็มเอส' เทคโอเวอร์

BH แจ้งตลาดฯ กรณี BDMS ทำเทรดเดอร์หุ้น BH ยันไม่ได้รับแจ้งมาก่อน เล็งปรึกษาคกก. แข่งขันทางการค้า แนะนำให้ผู้ถือหุ้นติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจากทั้งBH และ BDMS อย่างใกลัชิดและอย่างระมัดระวัง

เมื่อวันที่ 27 ..2563  นางลินดา ลีสหะปัญญากรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH  ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท. ) ชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจในหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด (มหาชน) โดยไม่ได้มีการแจ้งกับบริษัทก่อน

โดยอ้างถึงหนังสือแจ้งข่วของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)("BDMS") ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะเช้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีงื่อนไข (Condtional Voluntary Tender Offer ในหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จำกัด(มหาชน) ("B" หรือ "บริษัทฯๆ ในราคาหุ้นละ 125 บาท ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์อาจถูกปรับขึ้นได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาเสนอซื้อ("การทำคำเสนอซื้อ")

ทางบริษัท ขอชี้แจ้งว่า ผู้บริหารของ BH ไม่คาดคิดและไม่เคยทราบเรื่องการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจมาก่อนเนื่องจากในอดีต BH และ BDMS ต่างดำเนินธุรกิจอย่างอิสระต่อกันและปราศจากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจใดๆ

นอกจากนี้บริษัทเห็นว่าทั้งสองกลุ่มโรงพยาบาลดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกันและต่างก็เป็นผู้นำในธุรกิจด้านการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ด้านท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) และการบริการทางการแพทย์ตติยภูมิให้กับกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงระดับสูง

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญที่ผู้บริโภคพึงได้รับการบริการทางการแพทย์ตติยภูมิภายใต้การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดังนั้น บริษัทจะขอเข้าเรียนปรึกษาและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า("กขค.") เพื่อชี้แจงถึงสภาพการแข่งขันในธุรกิจด้านการแพทย์ในปัจจุบันและขอความชัดเจนในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดย BDMSดังกล่าว

บริษัทแนะนำให้ผู้ถือหุ้นติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจากทั้งBH และ BDMS อย่างใกลัชิดและอย่างระมัดระวัง นอกจากนี้บริษัทจะปฏิบัติตามฎหมายและระเบียบที่กี่ยวช้อง และจะมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในช่องทางที่เหมาะสมต่อไป