ก.ล.ต.จ่อคลอดเกณฑ์เปิดทางเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพระดมทุนในวงกว้าง

ก.ล.ต.จ่อคลอดเกณฑ์เปิดทางเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพระดมทุนในวงกว้าง

สำนักงานก.ล.ต. ประชุมคณะทำงาน SME Startup PE VC หารือหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนและรองรับการระดมทุนของเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพเพื่อสามารถระดมทุนในวงกว้างและนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดรองได้

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน SME Startup PE VC ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีนางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนและรองรับการระดมทุนของเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพเพื่อสามารถระดมทุนในวงกว้างได้

โดยหลักการของร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านมติเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 และร่างหลักเกณฑ์อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความเห็น โดยที่ประชุมคณะทำงานฯ เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ที่นำเสนอ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพระดมทุนได้รวดเร็วและในต้นทุนที่เหมาะสม

ทั้งนี้ร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะกำหนดให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพที่เป็นบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมีผลการดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง (proven track record) หรือมีมูลค่ากิจการระดับหนึ่งแล้ว สามารถระดมทุนจากบุคคลในวงกว้างและนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดรองได้โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตจากสำนักงาน

อนึ่งสำหรับคณะทำงาน SME Startup PE VC ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ ก.ล.ต. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน ชมรมวาณิชธนกิจ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย