10 ปัญหา 'บริษัทญี่ปุ่น' ในไทย

10 ปัญหา 'บริษัทญี่ปุ่น' ในไทย

การพัฒนาการลงทุน ต้องอยู่บนพื้นฐานของการรู้ความต้องการของนักลงทุน ขณะเดียวกัน ฝากของปัญหาของนักลงทุนก็เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจด้วย

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCCB) ทำการสำรวจความเห็นสมาชิก ซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนในประเทศไทยทุก 6 เดือน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับสมาชิกในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมถึงเป็นข้อมูลสำหรับเสนอรัฐบาลไทยให้แก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจ

การสำรวจครั้งล่าสุดมีขึ้นระหว่างวันที่ 1 พ.ย.ถึง 3 ธ.ค.2562 มีบริษัทญี่ปุ่นตอบแบบสอมถาม 595 ราย คิดเป็น 34% ของจำนวนสมาชิก

การแข่งขันกับบริษัทอื่นที่รุนแรงขึ้น เป็นคำตอบที่บริษัทญี่ปุ่นในไทยระบุว่าเป็นปัญหามากที่สุด ซึ่งประเด็นนี้ยังเป็นปัญหาอันดับ 1 เช่น เดียวกับการสำรวจครั้งก่อนหน้าในช่วงครึ่งแรกของปี 2562

 โดยผู้ที่ตอบประเด็นนี้มีสัดส่วนของบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตและบริษัทในธุรกิจอื่น ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน สะท้อนถึงการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ ส่วนประเด็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่สูงขึ้นยังเป็นปัญหาหลักที่อยู่ในอันดับ 2 ที่บริษัทญี่ปุ่นในไทยแสดงความกังวล

ในขณะที่ปัญหาอุปสงค์ในประเทศที่ซบเซามีผู้ตอบเพิ่มมากขึ้นมาอยู่อันดับ 3 จากที่เคยอยู่อันดับ 10 แสดงให้เห็นว่ามีบริษัทญี่ปุ่นในไทยกว่าครึ่งที่กังวลถึงตลาดภายในของไทยที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง